Convenant Parochiesfederatie EMS

Voorlopige versie   

De ondergetekenden:

A.
Het kerkbestuur van de R.K. parochie St Paulus bekering te Epen,
vertegenwoordigd door de z.e.w. heer Pastoor Rick van den Berg, voorzitter,
en de heer A.D.M.R. Habets, secretaris;

B.
Het kerkbestuur van de R.K. parochie H. Johannes de Doper te Mechelen
vertegenwoordigd door de z.e.w. heer Pastoor Rick van den Berg, voorzitter,
en mevrouw M.Ph.G. Mohnen, secretaris;

C.
Het kerkbestuur van de R.K. parochie H. Remigius te Slenaken,
vertegenwoordigd door de z.e.w. heer Pastoor Rick van den Berg, voorzitter,
en de heer H.P.J. van Empel, secretaris wnd;

in aanmerking nemende:

A. dat in de parochies de overtuiging is gegroeid dat het voor de verzekering van
het voortbestaan en de vitaliteit van de betrokken parochies gewenst is dat het
draagvlak wordt verbreed; .
dat de parochies van mening zijn dat er een goede voedingsbodem is ontstaan
voor het ontwikkelen van gemeenschappelijke activiteiten in de betrokken parochies;
dat de parochies besloten hebben tot een intensievere samenwerking hetgeen
onder meer blijkt uit het feit dat de betrokken parochies inmiddels besloten hebben
tot één kerkbestuur in personele unie;
B. dat de kerkbesturen van de parochies St. Paulus bekering, H. Johannes de doper en H. Remigius hebben besloten een federatie te gaan vormen, als bedoeld in de nota ‘ Blauwdruk 2020 voor het Bisdom Roermond’ van mei 2011 en deze per 1 oktober 2017 ook te effectueren;
C. dat de kerkbesturen van voornoemde parochies in een gezamenlijke bestuursvergadering van 18 april 2017 te Mechelen hebben ingestemd met de inhoud van dit convenant;


Bevestigen hiermee het navolgende overeen te zijn gekomen: 

1. De samenwerking tussen de parochies krijgt gestalte in de vorm van een federatie als bedoeld in de nota “ Op weg naar vitale parochiegemeenschappen van het Bisdom Roermond ” van mei 2002. De parochies blijven juridisch zelfstandig bestaan onder één zelfde gezamenlijk kerkbestuur. Het gezamenlijke kerkbestuur is kerkbestuur van elk van de afzonderlijke parochies. De Pastoor zit de vergaderingen van het kerkbestuur voor; hij kan in voorkomende gevallen de leiding van de vergadering delegeren aan een lid van het kerkbestuur in de regel de vicevoorzitter.


2. Dit kerkbestuur als onder 1 bedoeld bestaat uit de pastoor die voorzitter is, en tenminste 6 leden. De 6 leden bestaan uit 2 afgevaardigden per parochie. Het kerkbestuur draagt de kandidaat-leden van het bestuur voor aan de bisschop ter benoeming. De betreffende kerkbestuursleden uit elke parochie hebben tevens zitting in de parochieraad van hun parochie. Het kerkbestuur kiest uit hun midden een secretaris, een penningmeester alsmede een vicevoorzitter, die niet tevens de rol van secretaris en/of penningmeester kan vervullen. Besluiten kunnen binnen het kerkbestuur alleen in consensus genomen worden. Elke parochie heeft een Parochieraad die het bestuur van het kerkbestuur gevraagd en ongevraagd met raad en daad ter zijde staat. Het kerkbestuur zal zich -zoveel als mogelijk - laten bijstaan door vrijwilligers, belast met de financiële administratie, de ledenadministratie, de kerkbijdrageadministratie, verslaglegging en andere voorkomende werkzaamheden ten behoeve van de parochie. De taken van de kerkmeesters zijn/ worden nader uitgewerkt in functiebeschrijvingen.

3. Het kerkbestuur van de federatie zal minimaal zes keer per jaar plenair vergaderen. De pastoor zit deze vergaderingen voor; hij kan de leiding van de vergadering delegeren aan de vicevoorzitter. Agendapunten worden tijdig (bij voorkeur 3 weken voor de vergadering) schriftelijk ingediend bij de secretaris; deze schriftelijke informatie bevat een uiteenzetting van de probleemstelling en eventueel een voorstel voor een oplossing dan wel een advies hoe het probleem aan te pakken. De agenda met bijbehorende stukken zal ten laatste een week voor de vergadering naar de bestuursleden worden toegezonden.

4. Tijdens deze vergaderingen zullen de uitgangspunten voor het gemeenschappelijke beleid op in het bijzonder het terrein van de liturgie, de verkondiging en de parochiële dienstverlening worden vastgesteld. Eveneens zullen kaders worden geformuleerd voor gezamenlijk handelen in de materiële sfeer, zoals op het gebied van personeel en organisatie, financiën en administratie alsmede gebouwen en terreinen, inventaris en kerkelijk kunstbezit.

5. Uit het kerkbestuur van de federatie kan een dagelijks bestuur worden geformeerd bestaande uit voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester, dat zal worden belast met de afwikkeling van door het bestuur hieraan te delegeren operationele zaken de parochies aangaande met melding aan het bestuur voor zover van algemeen belang. Na een gewenningsperiode moet dit leiden tot een formele delegatie.

6. Zowel het kerkbestuur als de parochieraden kunnen desgewenst of zo nodig commissie of werkgroepen instellen, met afgevaardigden van de parochies, ter advisering of uitvoering van praktische aangelegenheden. De betrokken parochies zullen er naar streven dat de werkgroepen van iedere parochie, waar mogelijk, hun soortgelijke taken of werkzaamheden gemeenschappelijk of in gezamenlijk overleg zullen voorbereiden en/ of uitvoeren. Zowel het kerkbestuur als de parochieraden kunnen zich laten adviseren door ter zaken deskundige.

7. De betrokken parochies zullen er naar streven dat de werkgroepen van iedere parochie, waar mogelijk, hun soortgelijke taken of werkzaamheden gemeenschappelijk of in gezamenlijk overleg zullen voorbereiden en/of uitvoeren.

8. De federatie kent voorlopig drie financiële administraties en exploitaties, één voor elk van de drie deelnemende parochies. Alle inkomsten en uitgaven van de parochies lopen in beginsel via de bestaande afzonderlijke financiële administraties.
De drie parochies maken ieder jaarlijks een eigen begroting, jaarrekening en balansrekening op, welke vervolgens tot één totale begroting, één jaarrekeningen één balansrekening voor de federatieparochies tezamen worden samengevoegd. De financiële administraties worden gevoerd met technische middelen naar keuze van de betreffende parochie, met inachtneming van het volgende:
- a. De parochies zullen in overleg de indeling van begroting, jaarrekening en balans waar nodig harmoniseren.
- b. Elke parochie dient jaarlijks uiterlijk op 1 november een volledige begroting van baten en lasten voor het volgende kalenderjaar in bij het kerkbestuur.
- c. De vaststelling van de begroting en jaarrekening, en de praktische verrichting en verrekening van de betreffende bedragen, valt onder de verantwoordelijkheid van het kerkbestuur,       in het bijzonder van de penningmeester.
- d. Tot aan de feitelijke overgang op één financiële administratie voor de Federatie EMS, zullen de financiële administraties in de drie parochies gevoerd blijven worden op basis van           eenzelfde wijze als tot die overgang in de cluster EMS gebruikelijk, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.
- e. Een van de bestaande bankrekeningen van één van de drie parochies zal hierbij tevens gebruikt worden als bankrekening voor de ontvangsten en betalingen die ten bate of ten           laste zijn van de middelen die voor gezamenlijke rekening van EMS komen.
- f. De drie parochies streven ernaar om binnen vijf jaar na ingang van deze convenant te komen tot één gezamenlijke financiële exploitatie.


9. Buitengewone inkomsten en uitgaven (zoals legaten, erfenissen, subsidies voor groot onderhoud resp. uitgaven voor groot onderhoud) komen rechtstreeks ten gunste dan wel ten laste van het vermogen resp. de voorzieningen van de betrokken parochies.

10. a. In elke parochieraad wordt een penningmeester benoemd. Deze functioneert onder de eindverantwoordelijkheid van de penningmeester van het kerkbestuur.
b. De penningmeester van het kerkbestuur heeft de volgende taken;
I. Hij/zij adviseert het kerkbestuur inzake de goedkeuring van de begrotingen van de individuele parochies. Na goedkeuring door het kerkbestuur zijn deze parochies gemachtigd om, binnen de financiële kaders van hun eigen goedgekeurde begroting van baten en lasten, uitgaven te doen, onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van de penningmeester van het kerkbestuur.
II. Hij/zij is verantwoordelijk voor de inning van de inkomsten en de verrichting van de betalingen en de correcte administratie hiervan.
III. Hij/zij is verantwoordelijk voor de consolidatie van de drie afzonderlijke administraties en exploitaties tot één jaarrekening op clusterniveau.
IV. Hij/zij is verantwoordelijk voor de tijdige totstandkoming van een kascontrolecommissie. Tot haar taken behoren in elk geval: het steekproefsgewijze controleren van de jaarstukken van de parochies, en het integraal controleren van de bedragen die gemoeid zijn met de inkomsten en uitgaven die volgens overeengekomen verdeelsleutel voor gezamenlijke rekening van de parochies komen.

11. a. Tot aan de overgang naar een gezamenlijke financiële administratie en exploitatie van de drie parochies binnen de cluster, blijven de exploitatieoverschotten of –tekorten per afzonderlijke parochie ten bate of ten laste van het eigen vermogen/financiële reserves van de eigen parochies. Dit is en blijft ná interne verrekening volgens gemaakte afspraken van bijdragen, baten en lasten tussen de parochies onderling over het betreffende boekjaar. Buitengewone inkomsten en uitgaven (zoals legaten, erfenissen, subsidies voor groot onderhoud resp. uitgaven voor groot onderhoud) ten gunste dan wel ten laste komen van het vermogen resp. de voorzieningen van de betrokken parochies
b. Voor een toekomstige overgang op een gemeenschappelijke financiële administratie zal vooralsnog uitgegaan worden van de volgende beginselen:
I. De activa en passiva van de onderscheiden parochies zullen op dezelfde grondslagen geconsolideerd worden en dienen als inbreng in de nieuw administratie. In de nieuwe administratie zullen de netto-vermogens van de parochies, alsmede de componenten hiervan die door hun aard onverbrekelijk met een bepaalde parochie verbonden zijn (zoals o.a. onroerend goed), zichtbaar blijven.
II. Een exploitatieoverschot of –tekort van het cluster zal ten bate of ten laste van de vermogens van de parochies komen, op basis van het gemiddelde van de normale inkomsten van deze parochies in de drie jaren voorafgaande aan de totstandkoming van de gemeenschappelijke financiële administratie. Deze verdeelsleutel kan indien nodig door het kerkbestuur worden herzien.
III. Buitengewone inkomsten en uitgaven (zoals legaten, erfenissen, verkoop van onroerend goed, subsidies voor groot onderhoud resp., uitgaven voor groot
onderhoud) blijven steeds rechtstreeks ten gunste dan wel ten laste komen van het vermogen resp. de voorzieningen van de betrokken parochies.

12. Dit convenant wordt aangegaan voor een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf
1 oktober 2017 ) en wordt, tenzij met inachtneming van een termijn van één jaar door een der partijen tot opzegging wordt overgegaan, telkens met eenzelfde periode verlengen.

13. Beëindiging van dit convenant kan door ieder van partijen tussentijds slechts geschieden op grond van gewichtige redenen op grond waarvan voortzetting van de convenant redelijkerwijze niet van haar kan worden gevergd, met in achtneming van een termijn van één jaar.

14. De parochies zullen er bij voortduring naar streven de samenwerking verdere
inhoud te geven. Hiertoe zal in ieder geval binnen twee jaar na het aangaan van dit convenant een meerjarig beleidsplan, een activiteitenplan en een begroting worden opgesteld. Deze zullen gebaseerd worden op een sterkte/ zwakteanalyse van de te onderscheiden deelgebieden van de parochies ( pastoraal, personeel en organisatie, gebouwen en terreinen, financiën en administratie).
Verder zal de door het bisdom ontwikkelde profielschets voor de organisatie van een
parochie/ samenwerkingsverband van parochies als leidraad dienen en zal jaarlijks een evaluatie plaatsvinden.

15. Het beleidsplan alsmede latere aanpassingen daarin of aanvullingen daarop
zullen aan het bisdom en de deken van het dekenaat worden aangereikt.

16. Dit convenant kan worden gewijzigd en aangevuld bij unaniem besluit van het bestuur van de Parochiefederatie EMS na voorafgaande instemming van de Bisschop van Roermond.


Ondertekend in vijfvoud te Mechelen op 16 september 2017,

Voor akkoord, 

A. Kerkbestuur van de R.K.-parochie St Paulus bekering te Epen:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z.e.w. heer Pastoor Rick van den Berg                                                                      A.D.M.R. Habets
(voorzitter) (secretaris)
B. Kerkbestuur van de R.K -parochie H. Johannes de Doper te Mechelen


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z.e.w. heer Pastoor Rick van den Berg                                                                      M.Ph.G. Mohnen
(voorzitter) (secretaris)
C. Kerkbestuur van de R.K -parochie H. Remigius te Slenaken


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Z.e.w. heer Pastoor Rick van den Berg                                                                      H.P.J. van Empel
(voorzitter) (secretaris wnd.)
Voor instemming van de Bisschop van Roermond, Z.H.E.Mgr. Frans Wiertz,
namens Mgr. Frans Wiertz,. . . . . . . . . . . . . . .

H.E.H Pastoor-Deken van het dekenaat Gulpen,
Paul Bronneberg

Algemeen nieuws EMS (Epen-Mechelen-Slenaken)