Nieuws 2017 archief (Mechelen)

Terug naar ArchiefParochieblaadje Jaargang 14 - Nummer 4 - Augustus 2017   (overige parochiesblaadje)


Adobe (2,3 mb groot)    
De geit en de moestuin

Natuurlijk kon de Bisschop niet weten, toen hij tijdens de bisdomdag van 15 oktober j.l. aanduidde, dat iedere pastoor in de toekomst wellicht een bijbaantje zou moeten nemen om in zijn eigen onderhoud te voorzien, dat ik allang over een moestuin be-schik. Weliswaar niet voor eigen gebruik maar ten dienste van de gemeenschap. Wat ik maar zeggen wil: ook wij proberen met de tijd mee te gaan en dat laatste geldt ook en vooral voor de samenwerking binnen ons cluster EMS, tussen Epen, Mechelen en Slenaken. Zoals u weet is dit proces al jaren geleden ingezet en gegroeid en hebben wij inmiddels goede vooruitgang weten te boeken, onder meer door het op elkaar af-stemmen van mistijden, tarieven en regelgeving. Gegroeid zijn ook de onderlinge con-tacten tussen de drie kerkbesturen en zo functioneert er al jarenlang een coördinerend dagelijks bestuur, bestaande uit vertegenwoordigers van de drie parochies. Terwijl het Bisdom in haar blauwdruk ernaar streeft, dat alle parochies tegen het jaar 2020 in clusterverband gaan samenwerken, staan wij nù al kort voor de vorming van één enkel kerkbestuur voor onze drie parochies. Binnen dat éne kerkbestuur blijft wel de eigen-heid van iedere parochie gehandhaafd en ook de financiën zullen per parochie strikt gescheiden blijven. Ook willen wij iedere kerk open houden en aan de misverdeling niets veranderen, voorop gesteld dat ook ù dit belangrijk vindt en laat blijken. 

Het nieuwe kerkbestuur zal bestaan uit twee leden per parochie, dus zes personen plus de pastoor en besluiten worden enkel in unanimiteit genomen. Daarnaast worden er per parochie parochieraden gevormd, werkgroepen die zich onder verantwoordelijk-heid van het éne kerkbestuur met lokale aangelegenheden zullen bezig houden en waarvoor de leden geen benoeming van het Bisdom nodig hebben. Inmiddels hebben de meeste leden van de drie afzonderlijke kerkbesturen zich al uitgesproken, of zij òf-wel in het éne kerkbestuur, òfwel in een parochieraad zullen verder gaan. Eén ding moet ik hen nageven: wat zij ook gaan doen, zij zijn allemaal vrijwilligers, die belange-loos hun inzet en vrije tijd blijven geven voor de gemeenschap en dat verdient ons groot respect. Het is niet alleen door structuren te veranderen, maar vooral door de inzet van vrijwilligers dat een kerk toekomst heeft en die verantwoordelijkheid betreft ons allemaal. Ook in de toekomst hopen wij zo onze kerkklokken in ieder kerkdorp te laten klinken, voorop gesteld dat ook ù dit belangrijk vindt en laat blijken. 

Natuurlijk zullen wij u van alle verdere ontwikkelingen op de hoogte houden en zien wij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Met vriendelijke groet, mede namens de kerkbesturen,

uw pastoor Rick van den Berg