Nieuws uit Mechelen 2020

Nieuws parochie Mechelen 2020                       Terug naar het archief 

 


 

Houd afstand – vermijd drukte

Parochie H. Johannes de Doper Mechelen annuleert Kerstvieringen.

Helaas komen we deze slogan van de Rijksoverheid op vele plaatsen tegen. Dit advies geldt ook voor het kerkbezoek. In onze parochiekerk kunnen we genoeg afstand van elkaar houden. Echter drukte vermijden lukt in toenemende mate niet. U bent allen welkom en velen melden zich aan om de H. Mis bij te wonen; in praktijk signaleren we dat het steeds drukker wordt.

Daarmee nemen ook onze zorgen voor ieders gezondheid toe. De gezondheid van onze pastoor en de gezondheid onze kerkbezoekers staan voorop. We moeten drukte – en daarmee het gevaar op coronabesmetting – vermijden! Bovendien komen onze medewerkers op het parochiekantoor in gewetensnood. Mensen die bellen om aan te melden moeten zij steeds vaker teleurstellen; dat is pijnlijk.

Daarom hebben wij na ampel beraad, in overleg met meneer pastoor, jammer genoeg het volgende moeten besluiten:

VANAF KERSTAVOND TOT EN MET OUD EN NIEUW ZULLEN ER GEEN H.H. MISSEN WORDEN OPGEDRAGEN. Dus vanaf maandag 21 december 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021 komen de H.H. Missen in Mechelen te vervallen.

Besloten vieringen, zoals uitvaarten, gaan wel door. Deze zullen echter alleen toegankelijk zijn voor genodigden. Ook zal de kerk op 1e en 2e kerstdag van 11.00 uur tot 12.00 uur geopend zijn. U kunt dan binnen terecht om een kaarsje op te steken en voor persoonlijk gebed. Het is dan ook mogelijk om, corona-veilig, de H. Communie te ontvangen. Verder bent u welkom om de kerststal bezichtigen op 1e en 2e kerstdag van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Op deze manier hopen wij het gemis van het niet doorgaan van H.H. Missen ietwat te verzachten. Radio en televisie bieden ook mogelijkheden om met Kerstmis een Eucharistieviering te volgen.

Omroep 3Heuvelland zendt op kerstavond 24 december om 22.30 uur een Plechtige Hoogmis uit vanuit de kerk van Wahlwiller. LI TV heeft op kerstavond 24 december om 22.00 uur een live uitzending vanuit Landgraaf en ook via KRO-NCRV is op het Hoogfeest van Kerstmis een H. Mis op tv te volgen.

Laten we bij dit alles de moed niet verliezen, alleen samen komen wij er door heen. Wij proberen er samen met u het beste van te maken. Ondanks alle beperkingen wensen wij u toch Gezegende Kerstdagen toe. Voor het nieuwe jaar heel veel goede wensen en bovenal voor u allen een goede gezondheid.

Mede namens pastoor Van den Berg,

Parochieraad Mechelen

 

Versie 18 maart 2020

LEIDRAAD VOOR EMS-PAROCHIES VOOR UITVAARTEN IN CORONAVIRUS-PERIODE

(Afgestemd op de richtlijnen van de Nederlandse Bisschoppen , de uitvaartbranche en RIVM
t/m 18 maart 2020 )

1. Toe te laten aantallen bezoekers
    
Voor de uitvaartplechtigheid mag het gezelschap niet groter zijn dan 30 personen;

2. Type dienst
  
a. In beginsel als een gebedsdienst met afscheidsceremonie
       en geen communie-uitreiking;
   b. Alleen mechanische muziek via CD en dergelijke en/of met eigen solist(en):
         geen (eigen) koor van de parochie;

3. Bekendmakingen
  
De uit te nodigen personen persoonlijk aanschrijven met persoonlijke uitnodiging!
   Openbare bekendmaking daarnaast mogelijk, maar met vermelding dat vanwege
   coronavirus-omstandigheden de uitvaart in besloten kring plaats vindt of plaats heeft
   gevonden, zonder vermelding van datum, tijd en plaats van de uitvaart.

4. Voorbereidingen
  
Alle voorbereidingen worden vooraf telefonisch of per mail gemaakt, persoonlijk
   contact dient echter vermeden te worden;

5. Klokken luiden
  
a. De klokken kunnen worden geluid om een overlijden te melden;
   b. Er worden geen klokken geluid voor aanvang van de dienst en ook niet na afloop;

6. Veiligheid
  
a. Bij de uitvaartdienst iedereen te verzoeken om elkaar geen handen te schudden en
         onderling een afstand in acht te nemen van min. 1,5 m tot elkaar en daarbij banken om
         en om vrij te houden;
   b. Dit bij de ingang / voor het betreden van de kerk duidelijk zichtbaar en leesbaar op te
         hangen / kenbaar te maken, en dit te laten verzorgen door de uitvaartondernemer;

7. Collectes en offergang
    
a. Collectes vinden plaats bij de uitgang van de kerk, na de dienst bij het verlaten van de
       kerk, in een daar neer te zetten collecteschaal, of indien beschikbaar, met behulp van
         een daar op te stellen collectant.
         Bij inzet van collectant: denk aan zorgvuldig handen wassen.
     b. De offergang (daarbij onderling afstand in acht nemen) kan plaats vinden tijdens de
         dienst, waarbij de kerkgangers dan zelf een bidprentje pakken en hun gave daar in een
         schaal deponeren;

8. Vervangende of aanvullende dienst op later moment
  
Een aparte speciale herdenkingsdienst:
  
Ingeval van een uitvaartdienst in beperkte en besloten kring wordt de mogelijkheid
   geboden van een speciale herdenkingsdienst op later moment, (zodra/indien de
   coronavirusproblemen voorbij zijn).
     Die kan gecombineerd worden met de Zeswekendienst of een reguliere kerkdienst;
     In dit geval zal dan in een aankondiging aangegeven dienen te worden dat er
     een speciale herdenkingsdienst op een later moment zal volgen en dat datum en
     tijd later bekend gemaakt zullen worden zodra de omstandigheden dat mogelijk maken.

9. Mogelijkheid tot alleen een eenvoudige afscheidsceremonie op het kerkhof
    
Indien familie/nabestaanden geen uitvaartdienst meer wensen vanwege alle beperkingen
     en omstandigheden etc., wordt de mogelijkheid geboden voor een eenvoudige
     afscheidsceremonie (zonder gebedsdienst dus) in BESLOTEN KRING,
     gevolgd door de ter aarde bestelling.
     Die afscheidsceremonie kan in de kerk of eventueel op het kerkhof plaats vinden.


Orde van Dienst Uitvaartplechtigheid.

1. Intocht met overledene door het middenpad naar voren – Muziek.

    Vraag: begeleiden familieleden daarbij ?

2. Vooraan aangekomen staan zes kaarsen om de baar opgesteld.

    Vraag: steken (max.6) familieleden in stilte deze kaarsen aan ?

3. Welkom pastoor en Openingsgebed.

    Vraag: spreekt nog iemand ?

4. Eerste Lezing

    Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?

5. Muziek.

6. Tweede Lezing pastoor.

7. Toespraak pastoor of Memoriam door iemand van de familie.

    Vraag: indien ik dit doe, kunt u mij dan een levensbeschrijving doorsturen, waaruit ik bouwstenen  
    ontnemen kan ?

8. Voorbede.

    Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?

9. Muziek.

10. Absoute: laatste gebeden met wierook en wijwater.

      Onze Vader – Wees Gegroet.

11. Ophangen van het Gedachteniskruisje.

      Vraag: wie wil dit doen ? Welke naam dient op het kruisje te komen staan ?

12. Dankwoord en Zegen.

13. Laatste Afscheid – Muziek.