Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer (21/5/2020)

Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer

Hoogfeesten zijn de belangrijkste kerkelijke dagen in de katholieke kerk. De liturgische kleur die op een hoogfeest gebruikt wordt is meestal wit. Hoogfeesten zijn in verschillende Europese landen ook verplichte feestdagen. Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, veertig dagen na Pasen en tien dagen vóór Pinksteren.

hemelvaartBetekenis van het hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer:

Op deze dag viert de Kerk het hoogfeest van de Hemelvaart van onze Heer Jezus Christus, toen Hij veertig dagen na de verrijzenis “ten aanschouwen van zijn leerlingen omhoog werd geheven naar de hemel, waar Hij zit aan de rechterhand van de Vader, totdat Hij komt in heerlijkheid om te oordelen levenden en doden”.

Gebeden en lezing op Hemelvaartsdag

Almachtige God,

laat ons juichen en blij zijn, vol dankbaarheid, omdat de Hemelvaart van Christus, uw Zoon, ook onze verheffing is. Zijn glorie bij U is onze hoop, want wij vormen één lichaam met Hem die ons hoofd is: Jezus Christus onze Heer.

Amen

Uit de Handelingen van de Apostelen

Terwijl zij eens bijeengekomen waren, stelden zij Hem de vraag: ‘Heer, gaat U in deze tijd voor Israël het koninkrijk herstellen?’

Maar Hij gaf hun ten antwoord: ‘Het komt u niet toe dag en uur te kennen die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar jullie zullen krant ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het einde der aarde.’

Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhoog geheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen die zeiden: ‘Wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren als jullie Hem naar de Hemel hebt zien gaan.’

Laat ons bidden

Voor alle christenen: dat zij vurig blijven in het geloof, in de hoop en de liefde en actief meewerken aan vrede en gerechtigheid;

Voor allen die hun hart openen voor Gods roepstem: dat ze hun weg vinden als geëngageerde christenen;

Voor allen die in deze meimaand hun toevlucht nemen bij Maria en bij Haar steun en troost zoeken.