Zevende zondag van Pasen (24/5/2020)

Zevende zondag van Pasen

24 mei 2020

Inleidend woord

In de negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren bidden we om de gave van de Heilige Geest. Jezus bidt voor ons, zijn leerlingen om eenheid, om kracht om zijn zending verder te zetten. Om te blijven leren van Hem hoe inspirerend het is om in Zijn voetspoor door te gaan.

Gebed

Heer God,

Christen zijn betekent standhouden, vertrouwen op Hem die ons is voorgegaan; het werk dat Hij begonnen is verderzetten in eensgezindheid en in verbondenheid met U en Hem. Help ons Heer, om niet moedeloos te worden, om stand te blijven houden.

Wij vragen het U, Gij onze Heer, die leeft in eeuwigheid.

Amen.

Lezing

Uit de Handelingen van de Apostelen

Nadat Jezus ten hemel was opgenomen, keerden de apostelen van de Olijfberg naar Jeruzalem terug. Daar aangekomen gingen zij naar de bovenzaal waar ze verblijf hielden. Zij allen bleven eensgezind volharden in gebed samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus en met zijn broeders.

Psalm 27

 

Ik reken erop in het land van de levenden

het heil van de Heer te aanschouwen.

De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen;

De Heer is de schuts van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn?

Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen:

Dat ik in Gods huis mag wonen zolang als ik leef.

Wil luisteren Heer, naar mijn roepende stem, heb medelijden en wil mij verhoren.

Tot U spreekt mijn hart, naar U zie ik op.

Ik reken erop in het land van de levenden

het heil van de Heer te aanschouwen.

 

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:

‘Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon opdat de Zoon U verheerlijkt. Gij hebt Hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan allen die Gij Hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige ware God en Hem die Gij hebt gezonden: Jezus Christus. Ik heb uw Naam geopenbaard aan de mensen; nu weten zij dat al wat Gij Mij gegeven hebt, van U komt. Ik bid voor hen, niet voor de wereld bid Ik, maar voor hen die Gij Mij gegeven hebt omdat zij U toebehoren. Ik blijf niet langer in de wereld, zij echter blijven in de wereld terwijl Ik naar U toekom.

Schouderklop

Wij wachten op Pinksteren, op de komst van de Heilige Geest. Hoewel ik me afvraag: wachten wij nou werkelijk op het komen van Gods Geest? Ik denk eerlijk gezegd dat nogal wat mensen maar weinig kunnen beginnen met die Heilige Geest, alleen al de naam is zo ongrijpbaar, zo vaag, dat het ons soms maar weinig zegt.

Wanneer Gods Geest met Pinksteren neerdaalt, verschijnt Hij in tekenen van wind en vuur. Twee hele verschillende tekenen, die echter één ding gemeenschappelijk hebben: het zijn allebei tekenen van beweging. En exact dat doet de Geest: bange apostelen die zich vanaf Hemelvaart hebben afgesloten komen dankzij Gods Geest in beweging, gaan de straat op, leggen getuigenis af van hun geloof en niet zonder vrucht, want maar liefst 3.000 mensen, zo zegt het verhaal, laten zich die dag dopen en sluiten zich bij hen aan. Met andere woorden: de Geest staat voor beweging en dat verklaart ook, waarom zelfs onze taal daarop inspeelt als ik denk aan een woord als geestdriftig.

Gods Geest staat voor beweging, maar niet voor oppervlakkigheid, veelmeer voor diepgang. En ook daarvan getuigt onze taal, wanneer bv sprake is van „een goede geest“ die onder mensen heerst. En dat mag je spontaan verbinden met omzien naar elkaar, met respect en saamhorigheid, vooral in coronatijd. En voor je het weet ben je de zeven gaven van de Geest aan het opsommen, alwat de Geest ons schenkt.

Ooit vroeg mij een vormeling, waar de Heilige Geest ergens woont en ik gaf toen ten antwoord: Hij woont overal maar vooral op je schouder. Kijk maar, als jij het kruisteken maakt: dan woont Hij daar. Misschien zei ik dat lachend maar gelooft U mij: het gebaar heeft een hele diepe zin: de Heilige Geest als schouderklop, die iedere mens van tijd tot tijd nodig heeft en om die reden bezingen tal van oude kerkliederen de Heilige Geest als de Helper en de Trooster, voor iedere mens in nood. Wij wachten op Pinksteren en ik ben er diep van overtuigd dat iedere mens op Pinksteren wacht en op het komen van Gods Geest. Kom Heilige Geest, vervul ons hart en maak alles weer nieuw.

Voorbede

Laat ons bidden:

Bidden wij om de Heilige Geest: dat Hij ons en alle leerlingen van Jezus de Vader leert kennen, opdat wij barmhartig zouden zijn zoals God.

Laat ons bidden …

Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Voor de christengemeenschappen die een minderheid vormen daar waar zij wonen: dat zij een profetisch teken geven van verzoening, rechtvaardigheid en vrede in navolging van Jezus.

Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Voor allen die gebukt gaan onder lijden of verdriet: dat ze steun en kracht vinden om vol te houden en nieuw perspectief te zoeken voor hun leven.

Laat ons bidden …

Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Voor onszelf: voor allen die aansluiten bij onze geloofsgemeenschap; dat wij onze vreugde vinden in het doen wat God wil.

Laat ons bidden …

Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Slotgebed

Heer,

U kennen, betekent U liefhebben. Zo eenvoudig toonde Uw Zoon het ons. Hij heeft U lief en zo kan Hij Uw wil helpen geschieden. Wij willen van Uw liefde getuigen. Echter, om zonder angst als christen door het leven te gaan, hebben wij Uw hulp nodig.

Wij vragen het U, door Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer, die met U leeft in eeuwigheid.

Amen.