Hoogfeest van Pinksteren (31/5/2020)

Hoogfeest van Pinksteren

31 mei 2020

Inleidend woord

In de voorbije vijftig dagen mochten wij volop Pasen vieren. Wij mochten de verrezen jezus eren en zoeken naar zijn aanwezigheid. Die zoektocht gaat verder, maar vandaag vieren wij ook de Heilige Geest, De Geest die ons helpt om de boodschap van Jezus enthousiast te beleven. Onze kerk lijkt meer en meer haar spirit te verliezen. Waar is de kracht van de Heilige Geest? Laten wij bidden en blijven vertrouwen dat Hij er nog is, ook al zien wij Hem niet.

Gebed

Goede God,

Uit angst sluiten ook wij onze deuren; letterlijk en figuurlijk. Wij willen niet opnieuw gekwetst, verlaten worden. Met de hulp van Uw Geest kunnen wij de ramen van ons hart en de deuren van onze ziel weer openen. Zend ons Uw Geest,

wij vragen het U, door Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer, die leeft in eeuwigheid.

Amen.

Lezing

Uit de Handelingen van de Apostelen

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren allen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren, was er vol van. Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.

Zij werden allen vervuld van de heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naargelang de Geest hun te vertolken gaf.

Nu woonden er in Jeruzalem joden, vrome mannen die afkomstig waren uit alle volkeren onder de hemel. Zij hoorden hen spreken van Gods grote daden, ieder in hun eigen taal.

Psalm 104

 

Zend uw geest

maak uw schepping weer nieuw.

Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, wat zijt Gij groot, Heer mijn God!

Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer, de aarde is vol van uw schepsels.

Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om, en keren terug tot de aarde.

Maar zendt Gij uw geest, dan komt er weer leven, dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.

De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan, Hij vindt zijn vreugde in al zijn schepsels.

Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn, dan zal ik mij in de Heer verheugen.

Zend uw geest

maak uw schepping weer nieuw.

 

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen gesloten waren uit vrees voor de joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: ‘Vrede zij u’. Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: ‘Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u’. Na deze woorden blies Hij over hen en zei: ‘Ontvangt de heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.’

Open deuren

Deuren en vensters zijn hermetisch gesloten. Daar is ook alle reden toe: er heerst angst. Als men Christus verworpen heeft, zal het zijn volgelingen dan beter vergaan? Inderdaad: op Johannes na zijn alle apostelen uiteindelijk de marteldood gestorven.

Dan breekt de dag van Pinksteren aan en raakt alles in beweging: deuren en ramen gaan wijd open, apostelen gaan de straat op, blijven niet langer thuis met zichzelf bezig, maar laten mensen deelhebben aan die boodschap van hoop en vreugde die er leeft in hun hart en die door geen angst geblust kan worden. Een kerk die alleen maar met zichzelf bezig is en over zichzelf vergadert: daar heb je niets aan. Een kerk die hoop en vreugde uitstraalt, heeft een herkenbare en aanstekelijke boodschap. En dat blijkt wel, als op die dag een menigte van 3.000 mensen zich aansluit.

Uitgerekend met Pinksteren gaan bij ons de kerken weer open. Niet om ons terug op te sluiten bij onszelf, maar om ons daar opnieuw te voeden en te sterken aan de bron van Woord en Sacrament, aan de bron die Christus is. Om door Hem gesterkt ook door Hem gezonden te worden: de straat op en de wereld in, waar velen hongeren naar zingeving maar ook naar aandacht en zorg, want de Coronacrisis is nog niet voorbij. Open je deur van huis en hart. Zalig Pinksteren!

Voorbede

Laat ons bidden:

Geest van God, kom in ons hart. Wek in ons de gave van het vertrouwen dat de Vader niemand in de steek laat. Doe ons groeien in vertrouwen.

Laat ons bidden …

Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Geest van God, kom in onze wereldwijde Kerk. Wek in haar de gave van de eenvoud. Dat zij nabij is in grote dienstbaarheid. Doe haar groeien in eenvoud.

Laat ons bidden …

Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Geest van God, kom in vele christengemeenschappen. Wek in hen de gave van het geduld. Dat zij het uithouden bij ontmoediging of neergang. Doe hen groeien in geduld.

Laat ons bidden …

Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Geest van God, kom in vele mensen van goede wil. Wek in hen de gave van vriendschap. Dat zij hun leven delen met velen. Doe hen groeien in vriendschap.

Laat ons bidden …

Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons.

Slotgebed

Goede God,

Uw Zoon zendt ons Uw Geest. Hij opent onze ramen en deuren. Die van ons hart en onze ziel, én die van ons huis. Zonder angst willen wij getuigen van Uw goedheid. Zonder schroom willen wij naar buiten treden als nieuwe mensen. Mensen met een nieuw hart en een nieuwe geest. Uw Geest. Zend Hem in ons midden.

Wij vragen het U, door Jezus Christus, Uw Zoon en onze Heer, die met U leeft in eeuwigheid.

Amen.