Hoogfeest van Kerstmis – Geboorte van de Heer

Hoogfeest van Kerstmis – Geboorte van de Heer

Eindelijk is het zover: Jezus wordt geboren!

Maar niet groots en overweldigend, maar klein en nederig. Niet in een opgesmukte wieg, maar gewikkeld in doeken liggend in een voederbak. Bijna onopgemerkt … tot een paar herders het heldere licht aan de hemel zien en een engel hen de Blijde Boodschap verkondigt.

Het licht dat door de profeten was voorspeld is gekomen om vreugde en vrede te brengen aan iedereen die er zich voor openstelt!

Herders, Hij is geborensamenbidden04

Herders, Hij is geboren
In 't midden van de nacht
Die zo lang van te voren
De wereld heetft verwacht

Vrolijk o herderkens
Zongen de engelkens
Zongen met blijde stem
Haast u naar Betlehem
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

samenbidden05In die dagen kwam er een besluit van keizer Augustus dat er een volkstelling moest gehouden worden in heel zijn rijk. Allen gingen op reis, ieder naar zijn eigen stad, om zich te laten inschrijven.

Ook Jozef trok op en omdat hij behoorde tot het huis en geslacht van David, ging hij van Galilea, uit de stad Nazaret naar Judea: naar de stad van David, Betlehem geheten, om zich te laten inschrijven, samen met Maria zijn verloofde die zwanger was.

Terwijl zij daar verbleven brak het uur aan waarop zij moeder zou worden; zij bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Zij wikkelde Hem in doeken en legde Hem neer in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.

In de omgeving bevonden zich herders die in het open veld gedurende de nacht hun kudde bewaakten. Plotseling stond een engel des Heren voor hen en zij werden omstraald door de glorie des Heren zodat zij door grote vrees werden bevangen.
Maar de engel sprak tot hen: „Vreest niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap die bestemd is voor heel het volk. "Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. „En dit zal voor u een teken zijn:
gij zult het pasgeboren kind vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe."
Opeens voegde zich bij de engel een hemelse heerschare, zij verheerlijkten God met de woorden:
„Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft."

Laten wij bidden

  • Voor de vele eenzamen die geen plek vinden om Kerstmis te vieren; voor hen die het met minder middelen moeten doen en gedeprimeerd zijn door de huidige situatie. Dat zij begripvolle mensen mogen ontmoeten die een luisterend oor kunnen bieden.
  • Voor kinderen dichtbij en wereldwijd: dat zij mogen opgroeien in een liefdevolle omgeving, waar zij kansen krijgen om open te bloeien.
  • Voor allen die gebukt gaan onder de gevolgen van de coronapandemie; voor hen die een dierbare te betreuren hebben, voor hen die nog dagelijks moeten werken aan hun herstel, voor hen die geen toekomst meer zien.
  • Voor de vreugde waarmee het kerstevangelie ons vervult; voor de liefde die wij ontvangen en mogen delen; uit dankbaarheid voor zoveel moois en goeds dat nog steeds rondom ons is.

Gebed

God van licht,

Vandaag schenkt U ons Uw liefde

door een klein een weerloos Kind.

U toont Uzelf eerst aan herders, die hun hart onmiddellijk voor U openen.

Wij bidden U:

Herstel ons in duisternis gehulde hart en open het voor Uw liefde,

opdat ook wij Uw Boodschap duidelijk verstaan en er naar leven.

Wij vragen het U, door Jezus Christus, Uw Zoon en onze Redder, die met U leeft in eeuwigheid.

Amen.

Nu zijt wellekome

samenbidden06Nu zijt wellekome Jesu,

 lieve Heer,
Gij komt van alzo hoge,

van alzo veer.
Nu zijt wellekome

van de hoge hemel neer.
Hier al op dit aardrijk

zijt Gij gezien nooit meer.
Kyriëleis.

Herders op den velde hoorden een nieuw lied,
dat Jezus was geboren, zij wisten 't niet.
"Gaat aan gene straten en gij zult Hem vinden klaar;
Bethl'em is de stede, daar is 't geschied voorwaar."
Kyriëleis.

Wijzen uit het Oosten, uit zo verren land,
zij zochten onzen Here met offerand.
Z' offerden ootmoediglijk mirr', wierook ende goud
t' ere van dat kinde, dat alle ding behoudt.
Kyriëleis.

Gezegende Kerstdagen voor u en uw dierbaren