Nieuws artikelen EMS

Regeling voor aangepaste uitvaarten...

LEIDRAAD EMS-PAROCHIES VOOR AANGEPASTE UITVAARTEN IN CORONAVIRUS-PERIODE


Versie dd. 28 maart 2020 (Afgestemd op de richtlijnen van de Nederlandse Bisschoppen , de uitvaartbranche en RIVM t/m 26 maart 2020 ). geactualiseerd per 15 juli 2020.

HOOFDPUNTEN:
De belangrijkste regels daarbij zijn:
Kerkelijke uitvaarten worden zo sober en klein mogelijk gehouden met beperkte aantallen aanwezigen (in principe in Mechelen ca. 70 pers. en in Epen en Slenaken, ca.30 personen.) . Ook gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne, waarbij verder geldt dat:

1. Een uitvaartdienst/begrafenis kan alleen plaats vinden voor genodigden en in besloten kring, in
    beginsel met niet meer dan ca. 70 resp. ca.30 personen (exclusief ‘personeel’);
2. Aanwezigen houden onderling een afstand van 1,5 meter (uitzondering mogelijk voor kinderen en
    leden uit één gezin) en schudden elkaar niet de hand;
3. In overleg met de pastoor wordt de vorm afgesproken waarin de uitvaartdienst gehouden wordt 
    (H. Eucharistieviering of Woord- gebedsdienst, al of niet met uitreiken van de H. Communie),
    en met in principe alleen mechanische muziek (CD e.d.);
4. De voorbereidingen en afspraken vinden telefonisch en/of per email plaats;
5. Uit te nodigen personen alleen via persoonlijke uitnodigingen;
6. Aangepaste openbare bekendmakingen (annonces): achteraf of zonder vermelding van
    datum/tijdstip en plaats van uitvaart.


VOLLEDIGE REGELING volgens de ‘Leidraad aangepaste uitvaarten’

1. Toe te laten aantallen bezoekers
Voor de uitvaartplechtigheid mag het aantal aanwezigen niet groter zijn dan ca. 70 personen (Mechelen)  of ca. 30 (in Epen of Slenaken). Afwijkende aantallen zijn mogelijk ingeval van meerdere kinderen onder de 18 en bij meerdere leden uit eenzelfde gezin).  De uitvaartdiensten zijn alleen toegankelijk voor genodigden.

2. Type dienst
a. In overleg met de pastoor wordt afgesproken in welke vorm de uitvaartdienst zal plaats vinden (bijv. als H. Eucharistieviering of als woord- en gebedsdienst, al of niet met uitreiken van de H. Communie) b. Alleen mechanische muziek via CD en dergelijke en/of eventueel (in overleg) met eigen solist(en),   geen (eigen) koor van de parochie;

3. Bekendmakingen
De uit te nodigen personen persoonlijk aanschrijven met persoonlijke uitnodiging!
Openbare bekendmaking daarnaast mogelijk, maar met vermelding dat vanwege
coronavirus-omstandigheden de uitvaart in besloten kring plaats vindt of plaats heeft
gevonden, zonder vermelding van datum, tijd en plaats van de uitvaart.

4. Voorbereidingen
Alle voorbereidingen worden vooraf telefonisch of per mail gemaakt, persoonlijk
contact dient echter vermeden te worden;

5. Klokken luiden
a. De klokken kunnen worden geluid om een overlijden te melden;
b. De klokken kunnen bovendien geluid worden kort (10-15minuten) voor aanvang van de dienst en na afloop van de dienst.

6. Veiligheid
a. Bij de uitvaartdienst dient iedereen te worden verzocht om elkaar geen handen te schudden en
    onderling een afstand in acht te nemen van min. 1,5 m tot elkaar. Zitplaatsen worden in de kerk
    aangewezen. Daarbij kunnen de banken om en om vrijgehouden worden.
b. De speciale regels bij de ingang / voor het betreden van de kerk duidelijk zichtbaar en leesbaar op
    te hangen / kenbaar te maken, en dit te laten verzorgen door de uitvaartondernemer;

7. Collectes en offergang
a. Collectes vinden plaats bij de uitgang van de kerk, na de dienst bij het verlaten van de kerk, in een
    daar neer te zetten collecteschaal, of indien beschikbaar, met behulp van een daar op te stellen
    collectant. Bij inzet van collectant: denk aan zorgvuldig handen wassen.
b. De offergang (daarbij onderling afstand in acht nemen) kan plaats vinden tijdens de dienst, waarbij
    de kerkgangers dan zelf een bidprentje pakken en hun gave daar in een schaal deponeren;

8. Vervangende of aanvullende dienst op later moment
Een aparte speciale herdenkingsdienst:
In aanvulling op de uitvaartdienst in besloten kring wordt de mogelijkheid geboden van
een speciale herdenkingsdienst op later moment, (zodra/indien de coronavirus problemen voorbij zijn).
Die kan gecombineerd worden met de Zeswekendienst of een reguliere kerkdienst (voor zover het beschikbare aantal plaatsen in de kerk dat toelaat!)
In dit geval zal dan in een aankondiging aangegeven dienen te worden dat er een speciale herdenkingsdienst op een later moment zal volgen en dat datum en tijd later bekend gemaakt zullen worden zodra de omstandigheden dat mogelijk maken.

9. Mogelijkheid tot alleen een eenvoudige afscheidsceremonie op het kerkhof
Indien familie/nabestaanden geen uitvaartdienst meer wensen vanwege alle beperkingen en omstandigheden etc., wordt de mogelijkheid geboden voor een eenvoudige afscheidsceremonie (zonder gebedsdienst dus) eveneens in BESLOTEN KRING, gevolgd door de ter aarde bestelling.
Die afscheidsceremonie kan in de kerk of eventueel op het kerkhof plaats vinden.

10. Mogelijkheid tot aanvullende en/of afwijkende maatregelen
Het kerkbestuur of parochieraad houden het recht indien nodig geacht ter plaatse aanvullende of
afwijkende maatregelen te treffen, eventueel ter uitvoering door de dienstdoende begrafenisondernemer.