Bidden v/d/ Kruisweg op Goede Vrijdag 10/4/2020

Bidden van de Kruisweg op Goede Vrijdag

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

In het bidden van de kruisweg overwegen wij, hoezeer wij God hebben verlaten.

Wij bezinnen ons stap na stap op wat wij Christus hebben aangedaan,

en wat Hij statie na statie voor ons heeft geleden.

Maar wij herinneren ons ook telkens weer

een van Jezus laatste, overweldigende uitspraken:

“Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.”

Wij blijven stilstaan bij onze zondigheid om te zien,

hoe zijn genade onze kleinheid overtreft.

DE STATIES VAN DE KRUISWEG

Eerste statie: Jezus wordt ter dood veroordeeld

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,

omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Wij bidden:

Vader, vergeef ons, als wij te zwak zijn om tegen onderdrukking of ophitsing in te gaan en wij in strijd met gerechtigheid en liefde hebben gehandeld.

Heer verhoor ons gebed.

 

Bekeer de leiders in politiek en maatschappij die aan de waan van de macht ten prooi zijn gevallen. Wij bidden voor hen die moeten oordelen over de situatie van anderen, dat zij zich mild opstellen en steeds het welzijn en geluk van de ander voorop stellen.

Heer verhoor ons gebed.

Tweede statie: Jezus neemt het kruis op zijn schouders

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,

omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Wij bidden:

Jezus, onze Heiland, verander de zee van smarten die vandaag de wereld in beroering brengt, door Uw dood aan het kruis in een verlossende kracht die naar de Vader leidt.

Heer verhoor ons gebed.

 

Schenk ons Uw Heilig Hart, opdat wij de alledaagse onaangenaamheden leren te dragen. Leer ons om in de uren van beproeving Uw kruis te omarmen.

Heer verhoor ons gebed.

Derde statie: Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,

omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Wij bidden:

Heilige Geest, verlicht ons, opdat wij de unieke waarde van elk menselijk leven begrijpen en beschermen.

Heer verhoor ons gebed.

 

Bekeer hen, die lichtvaardig oordelen over leven en dood. Vergeef ons onze zonden die uw kruis zo zwaar maken, en geef ons kracht om steeds weer opnieuw op te staan.

Heer verhoor ons gebed.

Vierde statie: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,

omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Wij bidden:

Heilige Maria, neem ons bij de hand, opdat wij niet vluchten voor de vernederde Christus, maar Hem bij Zijn verlossingswerk begeleiden.

Met U roepen wij:

Heer verhoor ons gebed.

 

Leer ons om in elke arme en zwakke het geschonden gelaat van Jezus te ontdekken en Hem met Uw moederlijke hulpvaardigheid te dienen.

Met U roepen wij:

Heer verhoor ons gebed.

Vijfde statie: Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,

omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Wij bidden:

Vader, in elke lijdende mens ziet U Uw Zoon op de Calvarieberg. Ontferm U over onze zwakheid in het uur van de vrees en versterk ons op de weg naar Uw huis.

Heer verhoor ons gebed.

 

Vader der barmhartigheid, laat ons voor onze broeders en zusters in nood Simon van Cyrene zijn en in hen Uw gekruisigde Zoon troosten.

Heer verhoor ons gebed.

Zesde statie: Veronica droogt het gezicht van Jezus af met een doek

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,

omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Wij bidden:

Heer, houd de dankbaarheid voor Uw martelaren in ons levendig en draag in Uw wonden allen, die nu voor Uw naam gevangenschap en benauwdheden lijden.

Heer verhoor ons gebed.

 

Jezus, U bent voor ons martelaar geworden, help ons bij het overwinnen van onze lafhartigheid, van onze vrees voor mensen om midden in de wereld een getuigenis voor U af te leggen.

Heer verhoor ons gebed.

Zevende statie: Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,

omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Wij bidden:

Heilige Geest, laat de Kerk in Uw reinigend vuur hoe langer hoe meer een overtuigend teken voor allen worden die Jezus en Zijn evangelie zoeken.

Heer verhoor ons gebed.

 

Geest van liefde tussen Vader en Zoon, vergeef ons wanneer wij de karaktertrekken van Jezus hebben bezoedeld en voor de wereld hebben verduisterd.

Heer verhoor ons gebed.

Achtste statie: Jezus ontmoet de wenende vrouwen

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,

omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Wij bidden:

Heilige Maria, gezegende onder de vrouwen, U wist in geloof, dat Uw Zoon de dood overwint. Help ons bij het ontdekken van de verlossende betekenis van het lijden.

Met U roepen wij:

Heer verhoor ons gebed.

 

Rust ons toe om over het gevoel van medelijden heen met onze broeders en zusters te lijden; om hen te helpen en tijd, talenten en goederen met hen te delen.

Met U roepen wij:

Heer verhoor ons gebed.

Negende statie: Jezus valt voor de derde maal onder het kruis

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,

omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Wij bidden:

U, Schepper van hemel en aarde, heel door Uw Geest de blindheid van onze wereld die in U niet haar oorsprong, haar doel en de bron van haar gelukzaligheid ziet.

Heer verhoor ons gebed.

 

Vader, laat de zon van Uw barmhartigheid over eenieder schijnen, openbaar Uw waarheid aan eenieder die U zoekt en nog niet heeft gevonden.

Heer verhoor ons gebed.

Tiende statie: Jezus wordt van zijn kleren beroofd

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,

omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Wij bidden:

God, U hebt hen zalig gesproken die rein van hart zijn. Schenk ons de genade van reinheid opdat wij U tot in eeuwigheid kunnen zien.

Heer verhoor ons gebed.

 

Jezus, Zoon van de Maria, vergeef ons onze misstappen en ontferm U over allen wier waardigheid werd geschonden.

Heer verhoor ons gebed.

Elfde statie: Jezus wordt aan het kruis genageld

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,

omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Wij bidden:

Heilige Geest, breng allen die onder de wonden van scheiding tussen rassen en volken, tussen verschillende religies, in families en in onze gemeenschap lijden, ertoe dat zij vergiffenis schenken en ontvangen.

Heer verhoor ons gebed.

 

U, Geest van de Zoon, die de eenheid met Zijn discipelen wil, zegen alle verantwoordelijke pogingen om de volledige gemeenschap tussen de christelijke Kerken en de gemeenschap tussen mensen te bewerkstelligen.

Heer verhoor ons gebed.

Twaalfde statie: Jezus sterft aan het kruis

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,

omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas (23, 44-46)

 

“Het was omstreeks het zesde uur; er viel duisternis over heel de streek tot aan het negende uur toe, doordat de zon geen licht meer gaf. Het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. Toen riep Jezus met luide stem: “Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest”. Nadat Hij dit gezegd had, gaf Hij de geest.”

Speciale intentie van de bisschoppen voor Goede Vrijdag:

Wij bidden:

Voor allen die de gevolgen ondervinden van de huidige coronapandemie: dat God troost en genezing schenkt aan de zieken, hoop aan hen die in angst leven of in nood verkeren, kracht aan hen die de zieken bijstaan, inzicht aan wetenschappers die naar geneesmiddelen zoeken, wijsheid aan hen die maatregelen treffen voor de maatschappij, en het eeuwig licht aan degenen die aan het virus bezweken zijn.

Heer verhoor ons gebed.

Dertiende statie: Jezus wordt van het kruis genomen

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,

omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Wij bidden:

Vader, maak ons geloof groter en maak dat het onwrikbaar is, wanneer alles schijnt in te druisen tegen de geheimzinnige realiteit van Uw liefde.

Heer verhoor ons gebed.

 

Vader, net zoals U hebben wij ook een familie. Zegen onze gezinnen opdat wij, naar het voorbeeld van Maria, het geloof sterk verankerd weten op onze verdere levensweg.

Heer verhoor ons gebed.

Veertiende statie: Jezus wordt in het graf gelegd

Wij aanbidden U, Christus, en loven U,

omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Wij bidden:

Heer Jezus, door de doop zijn wij in Uw dood en Uw opstanding opgenomen. Schenk ons de gelovige zekerheid van uw overwinning.

Heer verhoor ons gebed.

 

Goede Herder, versterk het geloof van de Kerk waar zij wordt vervolgd en gediscrimineerd. Schenk hoop en kracht aan alle gedoopten zodat zij kunnen uitzien naar de opstanding van de Heer.

Heer verhoor ons gebed.

 

Eindoverweging

Zij die Hem hebben in het graf gelegd zullen de eerste getuigen zijn

van zijn Verrijzenis op Paasmorgen.

En vanaf Pinksteren zullen zijn leerlingen dat dóórgeven

van de ene generatie aan de andere,

soms triomfantelijk, soms fluisterend, soms met tranen van hoop:

Jezus lééft,

Hij die geleden heeft onder Pontius Pilatus,

is gekruisigd, gestorven en begraven,

die nedergedaald is ter helle,

de derde dag verrezen uit de doden.

Amen.