Het Rozenkransgebed (17/5/2020)


Klik hier om het bestand in pdf Adobe te openen...

Het Rozenkransgebed

De kracht van de rozenkrans ligt in de eenvoud en in de herhaling. Door steeds weer het Onze Vader te bidden met de tien Weesgegroeten (de ‘tientjes van de rozenkrans’), ontstaat een cadans en een soort concentratie. Hierin kun je de geheimen uit het leven van Jezus overdenken en verdiepen. Je kunt aan de ‘tientjes van de rozenkrans’ ook intenties verbinden. Mensen aan wie je je gebed hebt beloofd of noden in de wereld die je ziet, kun je zo op voorspraak van Maria aan God voorleggen.

mariabeeld01Het bidden van de rozenkrans

Begin de rozenkrans met het maken van een kruisteken:

In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Bij het kruisje de geloofsbelijdenis:

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enig Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de heilige katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de  vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, en het eeuwig leven. Amen.

Bij de losse (gele) kralen:

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw rijk kome, Uw wil  geschiede op aarde zoals in de hemel.  Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons  van het kwade. Amen.

rozenkrans01Bij de drie kralen aan het begin:

Ik groet u, Maria, dochter van God de Vader.

Wees gegroet Maria…

Ik groet u, Maria, moeder van God de Zoon.

Wees gegroet Maria…

Ik groet u, Maria, bruid van God de Heilige Geest.

Wees gegroet Maria…

Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

Dan bent u gekomen aan het ‘rozenhoedje’

(vijf keer 10 weesgegroetjes):

Bij elke (bruine) kraal wordt het Wees gegroet Maria gebeden.

Bij elke losse (gele) kraal wordt het Eer aan de Vader gebeden, gevolgd door het Onze Vader.

Bij elk ‘tientje van de rozenkrans’ hoort een ‘geheim’. Deze, in totaal twintig geheimen, omvatten het hele leven van Jezus. Daar komen we volgende keer op terug.