Drie nieuwe namen voor Maria

Drie nieuwe namen voor Maria

afb1Paus Franciscus heeft onlangs drie nieuwe namen voor Maria toegevoegd aan de zogeheten Litanie van Maria. Dit is een lijst met eretitels voor Maria die vaak na het rozenkransgebed gebeden wordt.
De nieuwe titels zijn:
- ‘Moeder van Barmhartigheid’,
- ‘Moeder van de hoop’ en
- ‘Troost van de migranten’.

Met de nieuwe aanvullingen telt de litanie van Maria nu 54 aanroepingen. De oorspronkelijke versie dateert uit 1601. In de eeuwen erna werden er vaker titels toegevoegd.

De laatste vernieuwing was toegevoegd door paus Johannes Paulus II. Hij liet de aanroeping ‘Moeder van de kerk’ toevoegen.

De volledige tekst van de litanie luidt nu als volgt:

Heer, ontferm U over ons, Christus, ontferm U over ons
Heer ontferm U over ons, Christus, aanhoor ons, Christus, verhoor ons
God, hemelse Vader, ontferm U over ons
God, Zoon, Verlosser van de wereld, ontferm U over ons
God, heilige Geest, ontferm U over ons
Heilige Drievuldigheid, één God, ontferm U over onsafb2Heilige Maria, bid voor ons
Heilige Moeder van God, bid voor ons
Heilige Maagd der maagden, bid voor ons
Moeder van Christus, bid voor ons
Moeder van de Kerk, bid voor ons
Moeder van mededogen, bid voor ons
Moeder van de goddelijke Genade, bid voor ons
Moeder van de hoop, bid voor ons
Allerreinste Moeder, bid voor ons
Zeer kuise Moeder, bid voor ons
Maagdelijke Moeder, bid voor ons
Onbevlekte Moeder, bid voor ons
Beminnelijke Moeder, bid voor ons
Bewonderenswaardige Moeder, bid voor ons
Moeder van goede raad, bid voor ons
Moeder van de Schepper, bid voor ons
Moeder van de Zaligmaker, bid voor ons
Moeder van de barmhartigheid, bid voor ons

afb3Allervoorzichtigste Maagd, bid voor ons
Eerwaardige Maagd, bid voor ons
Lofwaardige Maagd, bid voor ons
Machtige Maagd, bid voor ons
Goedertieren Maagd, bid voor ons
Getrouwe Maagd, bid voor ons
Spiegel van gerechtigheid, bid voor ons
Zetel van Wijsheid, bid voor ons
Oorzaak van onze blijdschap, bid voor ons
Geestelijk vat, bid voor ons
Eerwaardig vat, bid voor ons
Heerlijk vat van godsvrucht, bid voor ons
Mystieke roos, bid voor ons
Toren van David, bid voor ons
Ivoren toren, bid voor ons
afb4Gouden huis, bid voor ons
Ark van het verbond, bid voor ons
Deur van de hemel, bid voor ons
Morgenster, bid voor ons
Heil van de zieken, bid voor ons
Toevlucht van de zondaren, bid voor ons
Troost van de migranten, bid voor ons
Troosteres van de bedroefden, bid voor ons
Hulp van de christenen, bid voor ons


Koningin van de engelen, bid voor onsafb5
Koningin van de aartsvaders, bid voor ons
Koningin van de profeten, bid voor ons
Koningin van de apostelen, bid voor ons
Koningin van de martelaren, bid voor ons
Koningin van de belijders, bid voor ons
Koningin van de maagden, bid voor ons
Koningin van alle heiligen, bid voor ons
Koningin zonder erfsmet ontvangen, bid voor ons
Koningin in de hemel opgenomen, bid voor ons
Koningin van de heilige rozenkrans, bid voor ons
Koningin van het gezin, bid voor ons
Koningin van de vrede, bid voor ons


Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, spaar ons Heer
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, verhoor ons Heer
Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt, ontferm U over ons

Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
opdat wij de beloften van Christus waardig worden


Laat ons bidden,

Heer God, wij bidden U: geef ons, uw dienaren, dat wij ons mogen verheugen in een bestendige gezondheid van ziel en lichaam;
mogen wij door de verheven voorspraak van de heilige Maria, die altijd maagd is gebleven, verlost worden van de tegenwoordige droefheid en de eeuwige vreugde genieten.
Door Christus, onze Heer.
Amen.

afb6

Hoogfeest

Maria Tenhemelopneming

wordt gevierd op 15 augustus