Vieringen H.Mis Mechelen.

Zaterdag 18.00 uur.

Zondag 9.15 uur. 


Andere bijeenkoms.ten:

Gebedsavond: Op maandagavond 19.00 uur in het v.d. Looyzaaltje van de Kerk met rozenkrans gebed en dagafsluiting. ( i.v.m. corona vervalt deze gebedsavond)


Bestelformulier misintensies

Het formulier voor het bestellen van misintenties kunt u,  hier  downloaden en daarna opsturen naar 

R.K. Parochie Heilige Johannes de Doper
Heerenhofweg 4
6281 AR  MECHELEN.


U bent weer welkom in onze kerk

U bent weer welkom om de H.H. Missen bij te wonen op zaterdagavond om 18.00 uur en zondagmorgen om 9.15 uur. We starten ‘langzaam en voorzichtig’ weer op. Uit bezorgdheid voor ieders gezondheid wordt wel gevraagd om het coronaprotocol op te volgen.

We zetten een en ander voor u op een rijtje:

Beschikbare plaatsen en contactformulier

Waar kunt u plaatsnemen?

De zitbanken waar men kan plaatsnemen zijn gemarkeerd. Slechts twee personen per bank is toegestaan; personen uit hetzelfde huishouden mogen met meer personen in een bank plaatsnemen.

Waarom wordt gevraagd u aan te melden?

Aan de kerkbezoekers wordt gevraagd zich vooraf aan te melden. Het aantal toegestane personen is immers beperkt. Aanmelden kan via het parochiekantoor elke woensdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur telefonisch op 043-4551209. Ook kunt u met de pastoor of iemand van de parochieraad contact opnemen.

Voor elke mis wordt een contactformulier ingevuld. We noteren uw naam en de manier hoe wij – bij eventueel contactonderzoek bij coronabesmetting – contact met u kunnen opnemen: bv straat en huisnummer of telefoonnummer. Dit formulier wordt drie weken bewaard en daarna vernietigd.

Opvolgen hygiënemaatregelen

Het bisdom heeft informatie en posters aangereikt met daarop de aanbevolen hygiënemaatregelen. Deze posters hangen op diverse zichtbare plekken in de kerk. Lees de info op uw gemak (zie ook tabblad Coronamaatregelen - Bisdom).

Waarom wordt alleen de hoofdingang gebruikt?

Toegang alleen via de openstaande deuren van de hoofdingang; dit om het gebruik van deurkinken zoveel mogelijk te beperken.

Bij binnenkomst wordt u gevraagd om uw handen te desinfecteren. Houd afstand; de gastheer of gastvrouw (leden parochieraad) controleren uw aanmelding en wijzen u de weg.

Is de mis weer als vanouds?

Nee, er zijn nogal wat aanpassingen: geen gebruik van kerkboeken, geen samenzang, geen koor. Er zijn geen acolieten en er wordt geen wijwater en wierook gebruikt. Tijdens de mis geeft meneer pastoor aanwijzingen over het verloop van bijvoorbeeld het ter communie gaan.

Parochiekantoor blijft gesloten

Vanwege de te kleine ruimte blijft het parochiekantoor voor bezoekers gesloten. H.H. Missen kunt u opgeven via formulier in de hal van de kerk of via formulier te downloaden op onze site: Mechelen / informatie / vieringen H. Mis. Voor meer informatie zie de contactadressen.

We hopen u in goede gezondheid terug te zien!


Versie 18 maart 2020

LEIDRAAD VOOR EMS-PAROCHIES VOOR UITVAARTEN IN CORONAVIRUS-PERIODE

(Afgestemd op de richtlijnen van de Nederlandse Bisschoppen , de uitvaartbranche en RIVM
t/m 18 maart 2020 )

1. Toe te laten aantallen bezoekers
    
Voor de uitvaartplechtigheid mag het gezelschap niet groter zijn dan 50 personen;

2. Type dienst
  
a. In beginsel als een gebedsdienst met afscheidsceremonie
       en geen communie-uitreiking;
   b. Alleen mechanische muziek via CD en dergelijke en/of met eigen solist(en):
         geen (eigen) koor van de parochie;

3. Bekendmakingen
  
De uit te nodigen personen persoonlijk aanschrijven met persoonlijke uitnodiging!
   Openbare bekendmaking daarnaast mogelijk, maar met vermelding dat vanwege
   coronavirus-omstandigheden de uitvaart in besloten kring plaats vindt of plaats heeft
   gevonden, zonder vermelding van datum, tijd en plaats van de uitvaart.

4. Voorbereidingen
  
Alle voorbereidingen worden vooraf telefonisch of per mail gemaakt, persoonlijk
   contact dient echter vermeden te worden;

5. Klokken luiden
  
a. De klokken kunnen worden geluid om een overlijden te melden;
   b. Er worden geen klokken geluid voor aanvang van de dienst en ook niet na afloop;

6. Veiligheid
  
a. Bij de uitvaartdienst iedereen te verzoeken om elkaar geen handen te schudden en
         onderling een afstand in acht te nemen van min. 1,5 m tot elkaar en daarbij banken om
         en om vrij te houden;
   b. Dit bij de ingang / voor het betreden van de kerk duidelijk zichtbaar en leesbaar op te
         hangen / kenbaar te maken, en dit te laten verzorgen door de uitvaartondernemer;

7. Collectes en offergang
    
a. Collectes vinden plaats bij de uitgang van de kerk, na de dienst bij het verlaten van de
       kerk, in een daar neer te zetten collecteschaal, of indien beschikbaar, met behulp van
         een daar op te stellen collectant.
         Bij inzet van collectant: denk aan zorgvuldig handen wassen.
     b. De offergang (daarbij onderling afstand in acht nemen) kan plaats vinden tijdens de
         dienst, waarbij de kerkgangers dan zelf een bidprentje pakken en hun gave daar in een
         schaal deponeren;

8. Vervangende of aanvullende dienst op later moment
  
Een aparte speciale herdenkingsdienst:
  
Ingeval van een uitvaartdienst in beperkte en besloten kring wordt de mogelijkheid
   geboden van een speciale herdenkingsdienst op later moment, (zodra/indien de
   coronavirusproblemen voorbij zijn).
     Die kan gecombineerd worden met de Zeswekendienst of een reguliere kerkdienst;
     In dit geval zal dan in een aankondiging aangegeven dienen te worden dat er
     een speciale herdenkingsdienst op een later moment zal volgen en dat datum en
     tijd later bekend gemaakt zullen worden zodra de omstandigheden dat mogelijk maken.

9. Mogelijkheid tot alleen een eenvoudige afscheidsceremonie op het kerkhof of begraafplaats.
    
Indien familie/nabestaanden geen uitvaartdienst meer wensen vanwege alle beperkingen
     en omstandigheden etc., wordt de mogelijkheid geboden voor een eenvoudige
     afscheidsceremonie (zonder gebedsdienst dus) in BESLOTEN KRING,
     gevolgd door de ter aarde bestelling.
     Die afscheidsceremonie kan in de kerk of eventueel op het kerkhof of begraafplaats plaats vinden.


Orde van Dienst Uitvaartplechtigheid.

1. Intocht met overledene door het middenpad naar voren – Muziek.

   Vraag: begeleiden familieleden daarbij ?

2. Vooraan aangekomen staan zes kaarsen om de baar opgesteld.

    Vraag: steken (max.6) familieleden in stilte deze kaarsen aan ?

3. Welkom pastoor en Openingsgebed.

    Vraag: spreekt nog iemand ?

4. Eerste Lezing

    Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?

5. Muziek.

6. Tweede Lezing pastoor.

7. Toespraak pastoor of Memoriam door iemand van de familie.

    Vraag: indien ik dit doe, kunt u mij dan een levensbeschrijving doorsturen, waaruit ik
    bouwstenen ontnemen kan ?

8. Voorbede.

    Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?

9. Muziek.

10. Absoute: laatste gebeden met wierook en wijwater.

      Onze Vader – Wees Gegroet.

11. Ophangen van het Gedachteniskruisje.

      Vraag: wie wil dit doen ? Welke naam dient op het kruisje te komen staan ?

12. Dankwoord en Zegen.

13. Laatste Afscheid – Muziek.Wijziging Openstelling Parochiekantoor

Het Parochiekantoor is gevestigd in de voormalige pastorie aan de Heerenhofweg 4 in Mechelen.

Men kan daar terecht o.a. voor het opgeven van misintenties.

Voor het bestellen van H. Missen kan men vanaf 1 januari 2019 terecht op

  • iedere woensdagavond  van 19.30 uur – 20.30 uur. ( Aleen telefonisch i.v.m. corona ).
  • Tijdens de openingstijden is het kantoor telefonisch bereikbaar op nr. 043-455 1209.
  • Ook eventuele mailing naar pastoriemechelen@gmail.com wordt dan beantwoord.
  •  Mogelijkheden om H. Missen te bestellen:
  • Persoonlijk bezoek aan parochiekantoor tijdens openingsuren;
  • Misformulier ophalen in de hal van de kerk en verder afhandelen;
  • Misformulier downloaden via de site EMS (Mechelen / vieringen H. Mis) en verder afhandelen.
  • Voor meer informatie kunt u terecht bij
  • mevr. Jeanny Houtermans-Franssen, vice voorzitter, 043-455 2010
  • mevr. Marlie Koonen-Vincken, coördinator, 043-455 1773.

 Vrede en Vrijheid, kostbare waarden

Wij vieren 75 jaar bevrijding, met name hier bij ons in Zuid-Limburg. Wij gedenken die ontelbaar velen, die met inzet van hun eigen leven voor deze vrijheid gevochten hebben. Ook danken wij voor de relatieve rust en vrede die, afgezien van enkele gruweldaden in met name Oost-Europa, al 75 jaar ons deel mag zijn.

En ik spreek nu wel over dit thema, maar eigenlijk zou ik hier mensen zoals mijn moeder het woord moeten geven, mensen die de verschrikkingen van de laatste Wereldoorlog nog van dichtbij hebben meegemaakt. Mijn moeder groeide op in Den Haag en heeft ons vaker verteld over het bombardement van het Bezuidenhout, de raketten en de schuilkelders en vooral over de angst, die constant haar schaduw wierp op het leven van alledag. En over de hongerwinter van ‘44, waarbij in het Westen, dat pas later bevrijd werd, naar schatting 20.000 mensen door honger en kou om het leven kwamen. Door deze en zo vele verhalen kan ik me enkel een vage voorstelling maken van dat onbeschrijfelijk leed van toen en weet ik, dat de vrede waarin wij nu mogen leven, beslist niet vanzelfsprekend is.

Wij hebben daarom alle reden om terug te kijken in dankbaarheid. En tegelijk is het even noodzakelijk om waakzaam te blijven voor de dag van morgen. Want zoals toen, zo ontvluchten ook nu, vandaag de dag, ontelbare Joodse medeburgers ons zogenaamd vreedzame Europa, omdat hun aanwezigheid door heel wat medelanders niet langer wordt geduld. Alleen al uit Frankrijk vertrekken ieder jaar zo’n 7000 joden het land, tendens stijgend. En op vele middelbare scholen, met name in de Randstad, wordt heel dat thema Jodenvervolging en holocaust, na amper 75 jaar, simpelweg verzwegen omdat sommige medelanders zeggen, dat dat niet waar is en dat er nooit een Jodenvervolging heeft plaatsgevonden en daar aanstoot aan nemen en zoveel trammelant maken, dat heel dat thema, omwille van de lieve vrede, maar in de doofpot verdwijnt.

Berucht is het voorbeeld van die Duitse jongeman, die heel die jodenhaat niet geloofde en uit proef met een Joods keppeltje in Berlijn over straat ging. Het heeft de krant gehaald, toen hij kort daarop in elkaar geslagen werd, maar politieke maatregelen bleven uit. En bij ons in Nederland mag je alleen maar hopen, dat de politiek haar ogen opent voor alle haatcampagnes op Salafistenscholen, waardoor de harten van zelfs kleine kinderen vergiftigd worden en die haat betreft ook ons.

Want ook christenen mogen best alert zijn. Zoals die Utrechtse priesterstudent, die net niet in elkaar werd geslagen omdat voorbijgangers te hulp snelden. En laatst vertelde een bevriend koppel uit Maastricht mij over hun dochtertje van zeven, dat in de communieles geleerd had, het kruisteken te maken. Toen zij dat, in al haar naïeve spontaniteit, in de klas liet zien, werd zij prompt door andere kinderen bedreigd en voor ‘ongelovige’ uitgescholden.

Laten wij daarom een les trekken uit het verleden. Want g-denken is goed, maar waakzaam blijven is beter. Vrede en vrijheid werden ons toevertrouwd, als een kostbaar geschenk. Laten wij ons deze kostbare waarden nooit ontnemen.

September 2019,

uw pastoor Rick van den Berg.


Week 15:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 15/202

ZATERDAG

10 april

18.00 uur

H. Mis als jaardienst voor Wiel Deguelle (stichting);

Jaardienst ouders Jef en Maike Corten-Hochs en

dochter Christine Beks-Corten (stichting);

Jaardienst ouders van Aerssen-Peute en zoon Piet van Aerssen;

Sjeng en Mia Rouschop-Hensgens (offergang).


ZONDAG

11 april   Beloken Pasen

09.15 uur

H. Mis als jaardienst voor Ouders Zinken-Vaendel (stichting).


ZATERDAG

17 april

18.00 uur

H .Mis als jaardienst voor Marie-Louise Steijns-Botterweck en dochter Saskia (stichting);

1e jaardienst mevr. Douven-Lenssen;

Jaardienst fam. Douven;

Harry Duijsings en voor bijzondere intentie;


ZONDAG

18 april     Tweede zondag na Pasen

09.15 uur

H. Mis als jaardienst voor echtpaar Nix-Hoenjet (stichting);

Jaardienst ouders Vincken-Royen (stichting);

Jaardienst ouders Wouters-Loozen.

 

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

U wordt vriendelijk verzocht om u via het parochiekantoor aan te melden voor het bijwonen

van de H. Mis. Gezien de zorgelijke toestand m.b.t. het Covid-virus is 30 het maximaal

aantal toegestane bezoekers. Het parochiekantoor is telefonisch bereikbaar op

woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur op nummer 043-455 1209.

Het opgeven van misintenties kan alleen schriftelijk via een formulier (Deze liggen in de hal van de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden

Belangrijk tijdens de coronaperiode:

Vraag altijd eerst na op het parochiekantoor of uw misintentie op de door u

aangegeven dag ook daadwerkelijk aangenomen kan worden. Dit in verband met het

beperkt aantal toe te laten kerkbezoekers. Hopelijk worden zo teleurstellingen

voorkomen. Houd moed en blijf gezond.

 

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.


Week 16:

WEEKDIENST  PAROCHIE H. JOHANNES DE DOPER TE MECHELEN.

Week 16/202

ZATERDAG

17 april

18.00 uur

H. Mis als jaardienst voor Marie-Louise Steijns-Botterweck en

dochter Saskia (stichting.);

1e jaardienst mevr. Bertha Douven-Lenssen;

Jaardienst fam. Douven;

Harry Duijsings en voor bijzondere intentie.


ZONDAG

18 april          Derde zondag van Pasen

09.15 uur

H. Mis als jaardienst voor echtpaar Hub en Mia Nix-Hoenjet (stichting);

Jaardienst ouders Vincken-Royen (stichting);

Jaardienst ouders Wouters-Loozen.

 

ZATERDAG

24 april

18.00 uur

 H. Mis  voor Jozef Deckers (offergang);

 Gerard Kikken (offergang);

Tilly Deguelle-Cremers.


ZONDAG

25 april         Vierde zondag van Pasen, Roepingenzondag

09.15 uur

H. Mis voor alle parochianen.

 

Voor pastorale aangelegenheden kunt u terecht bij pastoor R. van den Berg,

Dorpsstraat 12 te Slenaken, telefoon 043 - 4573234.

U wordt vriendelijk verzocht om u via het parochiekantoor aan te melden voor het bijwonen

van de H. Mis. Gezien de zorgelijke toestand m.b.t. het Covid19-virus is 30 het maximaal

aantal toegestane bezoekers. Het parochiekantoor is telefonisch bereikbaar op

woensdagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur op nummer 043 - 455 1209.

Het opgeven van misintenties kan alleen schriftelijk via een formulier (Deze liggen in de hal van de kerk) of via email pastoriemechelen@gmail.com.

Op de site www.parochiesems.nl kunt u een misintentieformulier downloaden

Belangrijk tijdens de coronaperiode:

Vraag altijd eerst na op het parochiekantoor of uw misintentie op de door u

aangegeven dag ook daadwerkelijk aangenomen kan worden. Dit in verband met het

beperkt aantal toe te laten kerkbezoekers. Hopelijk worden zo teleurstellingen

voorkomen. Houd moed en blijf gezond. 

Uw Kerkbijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer NL 89 RABO 013.22.04.118.