Nieuws uit Mechelen

Nieuws parochie Mechelen 2020                       Terug naar het archief 

Opbrengst Vastenaktie 2020

De campagne van Vastenactie 2020 stond in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

Ondanks de uitbraak van het coronavirus en alle beperkingen die deze pandemie met zich meebracht, hebben de vrijwilligers van het Vastenactiecomité toch veel moeite gedaan om de Vastenactie 2020 tot een succesvol einde te brengen. Dank daarom aan alle vrijwilligers voor hun inzet.

De contante giften (via de vastenactie-zakjes) in onze parochie bedragen € 609,67. Bovendien hebben veel parochianen hun gift rechtstreeks overgemaakt naar Vastenaktie Nederland; het totaal bedrag van deze giften is ons niet bekend. Dank aan allen die de Vastenaktie van 2020 financieel gesteund hebben.

Parochieraad MechelenU bent weer welkom in onze kerk

U bent weer welkom om de H.H. Missen bij te wonen op zaterdagavond om 18.00 uur en zondagmorgen om 9.15 uur. We starten ‘langzaam en voorzichtig’ weer op. Uit bezorgdheid voor ieders gezondheid wordt wel gevraagd om het coronaprotocol op te volgen.

We zetten een en ander voor u op een rijtje:

Beschikbare plaatsen en contactformulier

Waar kunt u plaatsnemen?

De zitbanken waar men kan plaatsnemen zijn gemarkeerd. Slechts twee personen per bank is toegestaan; personen uit hetzelfde huishouden mogen met meer personen in een bank plaatsnemen.

In juni mogen we 30 mensen ontvangen en vanaf juli zijn 100 bezoekers welkom; dit alles met inachtneming van de 1½ meter maatregel. In onze kerk zijn hierdoor maximaal 72 plaatsen beschikbaar.

Waarom wordt gevraagd u aan te melden?

Aan de kerkbezoekers wordt gevraagd zich vooraf aan te melden. Het aantal toegestane personen is immers beperkt. Aanmelden kan via het parochiekantoor elke woensdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur telefonisch op 043-4551209. Ook kunt u met de pastoor contact opnemen.

Voor elke mis wordt een contactformulier ingevuld. We noteren uw naam en de manier hoe wij – bij eventueel contactonderzoek bij coronabesmetting – contact met u kunnen opnemen: bv straat en huisnummer of telefoonnummer. Dit formulier wordt drie weken bewaard en daarna vernietigd.

Opvolgen hygiënemaatregelen

Het bisdom heeft informatie en posters aangereikt met daarop de aanbevolen hygiënemaatregelen. Deze posters hangen op diverse zichtbare plekken in de kerk. Lees de info op uw gemak (zie ook tabblad Coronamaatregelen - Bisdom).

Waarom wordt alleen de hoofdingang gebruikt?

Toegang alleen via de openstaande deuren van de hoofdingang; dit om het gebruik van deurkinken zoveel mogelijk te beperken.

Bij binnenkomst wordt u gevraagd om uw handen te desinfecteren. Houd afstand; de gastheer of gastvrouw (leden parochieraad) controleren uw aanmelding en wijzen u de weg.

Is de mis weer als vanouds?

Nee, er zijn nogal wat aanpassingen: geen gebruik van kerkboeken, geen samenzang, geen koor. Er zijn geen acolieten en er wordt geen wijwater en wierook gebruikt. Tijdens de mis geeft meneer pastoor aanwijzingen over het verloop van bijvoorbeeld het ter communie gaan.

Er wordt tijdens de H.H. Missen niet gecollecteerd. Na afloop kunt u uw gave deponeren in de collecteschaal bij de uitgang van de kerk. Waarvoor dank.

Uitgestelde misintenties

Tijdens de weken van de corona-lockdown zijn er geen H.H. Missen opgedragen en hebben we onze overledenen niet in de kerk kunnen herdenken. Dat was voor de nabestaanden soms heel pijnlijk en daar hebben wij alle begrip voor.

Hoe gaat het nu verder?

Misintenties worden weer opgenomen vanaf 1 juli omdat we per die datum meer bezoekers in onze kerk mogen verwelkomen. Alle betrokken families die een H. Mis hebben besteld, zijn benaderd.

In overleg kan men de misintentie

- naar een andere dag verplaatsen

- in het geval van stichtingsakten: de akte een jaar verlengen

- de misintentie laten vervallen: in dit geval wordt het stipendium als een gift aan de kerk beschouwd.

Parochiekantoor blijft gesloten

Vanwege de te kleine ruimte blijft het parochiekantoor voor bezoekers gesloten. H.H. Missen kunt u opgeven via formulier in de hal van de kerk of via formulier te downloaden op onze site: Mechelen / informatie / vieringen H. Mis. Voor meer informatie zie de contactadressen.

We hopen u in goede gezondheid terug te zien!Versie 18 maart 2020

LEIDRAAD VOOR EMS-PAROCHIES VOOR UITVAARTEN IN CORONAVIRUS-PERIODE

(Afgestemd op de richtlijnen van de Nederlandse Bisschoppen , de uitvaartbranche en RIVM
t/m 18 maart 2020 )

1. Toe te laten aantallen bezoekers
    
Voor de uitvaartplechtigheid mag het gezelschap niet groter zijn dan 30 personen;

2. Type dienst
  
a. In beginsel als een gebedsdienst met afscheidsceremonie
       en geen communie-uitreiking;
   b. Alleen mechanische muziek via CD en dergelijke en/of met eigen solist(en):
         geen (eigen) koor van de parochie;

3. Bekendmakingen
  
De uit te nodigen personen persoonlijk aanschrijven met persoonlijke uitnodiging!
   Openbare bekendmaking daarnaast mogelijk, maar met vermelding dat vanwege
   coronavirus-omstandigheden de uitvaart in besloten kring plaats vindt of plaats heeft
   gevonden, zonder vermelding van datum, tijd en plaats van de uitvaart.

4. Voorbereidingen
  
Alle voorbereidingen worden vooraf telefonisch of per mail gemaakt, persoonlijk
   contact dient echter vermeden te worden;

5. Klokken luiden
  
a. De klokken kunnen worden geluid om een overlijden te melden;
   b. Er worden geen klokken geluid voor aanvang van de dienst en ook niet na afloop;

6. Veiligheid
  
a. Bij de uitvaartdienst iedereen te verzoeken om elkaar geen handen te schudden en
         onderling een afstand in acht te nemen van min. 1,5 m tot elkaar en daarbij banken om
         en om vrij te houden;
   b. Dit bij de ingang / voor het betreden van de kerk duidelijk zichtbaar en leesbaar op te
         hangen / kenbaar te maken, en dit te laten verzorgen door de uitvaartondernemer;

7. Collectes en offergang
    
a. Collectes vinden plaats bij de uitgang van de kerk, na de dienst bij het verlaten van de
       kerk, in een daar neer te zetten collecteschaal, of indien beschikbaar, met behulp van
         een daar op te stellen collectant.
         Bij inzet van collectant: denk aan zorgvuldig handen wassen.
     b. De offergang (daarbij onderling afstand in acht nemen) kan plaats vinden tijdens de
         dienst, waarbij de kerkgangers dan zelf een bidprentje pakken en hun gave daar in een
         schaal deponeren;

8. Vervangende of aanvullende dienst op later moment
  
Een aparte speciale herdenkingsdienst:
  
Ingeval van een uitvaartdienst in beperkte en besloten kring wordt de mogelijkheid
   geboden van een speciale herdenkingsdienst op later moment, (zodra/indien de
   coronavirusproblemen voorbij zijn).
     Die kan gecombineerd worden met de Zeswekendienst of een reguliere kerkdienst;
     In dit geval zal dan in een aankondiging aangegeven dienen te worden dat er
     een speciale herdenkingsdienst op een later moment zal volgen en dat datum en
     tijd later bekend gemaakt zullen worden zodra de omstandigheden dat mogelijk maken.

9. Mogelijkheid tot alleen een eenvoudige afscheidsceremonie op het kerkhof
    
Indien familie/nabestaanden geen uitvaartdienst meer wensen vanwege alle beperkingen
     en omstandigheden etc., wordt de mogelijkheid geboden voor een eenvoudige
     afscheidsceremonie (zonder gebedsdienst dus) in BESLOTEN KRING,
     gevolgd door de ter aarde bestelling.
     Die afscheidsceremonie kan in de kerk of eventueel op het kerkhof plaats vinden.


Orde van Dienst Uitvaartplechtigheid.

1. Intocht met overledene door het middenpad naar voren – Muziek.

    Vraag: begeleiden familieleden daarbij ?

2. Vooraan aangekomen staan zes kaarsen om de baar opgesteld.

    Vraag: steken (max.6) familieleden in stilte deze kaarsen aan ?

3. Welkom pastoor en Openingsgebed.

    Vraag: spreekt nog iemand ?

4. Eerste Lezing

    Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?

5. Muziek.

6. Tweede Lezing pastoor.

7. Toespraak pastoor of Memoriam door iemand van de familie.

    Vraag: indien ik dit doe, kunt u mij dan een levensbeschrijving doorsturen, waaruit ik bouwstenen  
    ontnemen kan ?

8. Voorbede.

    Vraag: iemand van de kerk of van de familie ?

9. Muziek.

10. Absoute: laatste gebeden met wierook en wijwater.

      Onze Vader – Wees Gegroet.

11. Ophangen van het Gedachteniskruisje.

      Vraag: wie wil dit doen ? Welke naam dient op het kruisje te komen staan ?

12. Dankwoord en Zegen.

13. Laatste Afscheid – Muziek.