Kerkhofzaken Slenaken

Informatie over het kunnen laten begraven (inclusief het plaatsen van urnen) in Slenaken en de nadere voorschriften die gelden voor de graven.

Zie voor het aanvragen van een graf de informatie op deze site voorde H. Remigiusparochie – Slenaken onder ‘Wat te doen bij. . .’ / Het regelen van een begrafenis.

Neem voor een aanvraag voor een nieuw graf of het plaatsen van een as-urn, of voor het veranderen van een grafmonument / grafsteen, altijd tijdig contact op met de kerkhofbeheerder, dhr. F. Kool, Tel.: 043-4573347

De H. Remigiusparochie in Slenaken bezit een kerkhof bij de kerk aan de Grensweg in Slenaken en een begraafplaats aan de Heijenratherweg in Slenaken.
In principe kunnen alleen op de begraafplaats aan de Heijenratherweg nog overledenen worden begraven of desgewenst as-urnen worden bijgezet. Dat laatste kan in aparte urnen-graven of onder voorwaarden als bijzetting in een bestaand regulier graf.
Op het kerkhof bij de kerk kunnen alleen nog in uitzonderlijke situaties overledenen begraven worden of as-urnen worden bijgezet.

Voor het kunnen laten begraven in Slenaken en de regels die gelden voor de begraafplaats en het kerkhof is het ‘Reglement voor het beheer van de begraafplaats aan de Heijenratherweg en het kerkhof aan de Grensweg van de R.K. parochie van de H. Remigius te Slenaken’ van toepassing.

Voor de graven en de grafmonumenten/garfstenen gelden bovendien de ‘Voorschriften voor het toelaten van graven, graftekens en grafbeplantingen op de begraafplaats aan de Heijenratherweg en het kerkhof aan de Grensweg bij de R.K. parochiekerk van de H. Remigius te Slenaken.

 

R.K. Parochie van de H. Remigius te Slenaken

VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAVEN , GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTINGEN op de begraafplaats aan de Heijenratherweg en het kerkhof aan de Grensweg bij de R.K. parochiekerk van de H. Remigius te Slenaken (maart 2013)

Deze voorschriften behoren bij het geldende Reglement voor het beheer van de begraafplaats aan de Heijenratherweg en het kerkhof aan de Grensweg bij de R.K.-parochiekerk van de H.Remigius te Slenaken (in deze Voorschriften verder te noemen: ‘het Reglement’). Dit Reglement is onverkort van toepassing naast deze voorschriften. Voor omschrijvingen van begripsbepalingen uit deze Voorschriften, wordt verwezen naar die in het Reglement.

Artikel 1
Bij de beheerder van de begraafplaats is voor iedere belanghebbende ter inzage het indelingsplan van de begraafplaats en het kerkhof met de indeling in vakken. Op dit indelingsplan zijn de vakken met cijfers en letters aangegeven (zie bijlage 1).

Artikel 2a
Het delven en dichten van een graf, het begraven van een overledene, het plaatsen of oprichten van een gedenk-teken en/of het begraven/plaatsen of bijzetten van een asbus/urn met asbus is onverlet het bepaalde in artikel 12 lid 1 van deze Voorschriften, alleen toegestaan met toestemming van de beheerder of het kerkbestuur en indien daarvoor een grafakte is ondertekend en de grafrechten voor tenminste een eerste termijn worden voldaan. Voordat op een graf een grafteken of een beplanting wordt toegelaten moet aan de beheerder de getekende grafakte worden getoond.
Bij het niet (tijdig) nakomen hiervan is het bestuur eenzijdig gerechtigd het gedenkteken voor rekening van rechthebbende, na vier weken na schriftelijke kennisgeving door het bestuur of de beheerder aan rechthebbende of een familielid in 1e of 2e graad, te (laten) verwijderen. De kosten van verwijdering komen voor rekening van rechthebbende.

Artikel 2b
Voor het plaatsen, verwijderen, veranderen van graftekens of het aanbrengen van grafbeplantingen alsmede voor het aanbrengen of wijzigen van tekens op een grafteken is naast en onverlet de overige bepalingen in dit Reglement, voorafgaande toestemming vereist van de kerkhofbeheerder of het bestuur. Dit geldt niet voor normaal onderhoud.
Een verzoek om toestemming dient uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de dag waarop de werkzaamheden op de begraafplaats/kerkhof worden voorzien, bij de kerkhofbeheerder te worden gedaan.
Indien vernieuwingen of veranderingen hebben plaats gevonden zonder voorafgaande toestemming door de kerkhofbeheerder, is het bestuur eenzijdig gerechtigd na vier weken de veranderingen aan het gedenkteken ongedaan te (laten) maken voor rekening van rechthebbende, na schriftelijke kennisgeving door het bestuur of de beheerder aan rechthebbende of een familielid in 1e of 2e graad, zo nodig en in ultieme situatie het grafteken te (laten) verwijderen, indien rechthebbende eventueel niet zelf tot ongedaan maken van een vernieuwing of wijziging zorg draagt. De kosten van het ongedaan maken en/of van verwijdering komen voor rekening van rechthebbende.

Artikel 3
1. Vakindeling
De begraafplaats aan de Heijenratherweg is ingedeeld in de vakken A, B, C1, C2, C3, D1, D2, E, F1, F2 en vak G ( zie bijlage 1).
De uitbreiding fase 2 omvat vak H.
Het kerkhof aan de Grensweg bij de R.K. parochiekerk omvat vak K.

- 2. Toegestane soorten -
2. Toegestane soorten van graven
a. In de vakken A, B, C1/C2 en D1/D2 en vak K, zijn toegestaan:
1. particuliere familiegraven; familiegraven zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse waar op
1 januari 2012 reeds een familiegraf aanwezig is of waarvoor op die datum al afspraken gemaakt zijn voor een familiegraf;
2. partikuliere graven, enkel- of dubbeldiep.
b. In de vakken E en G zijn alleen particuliere graven, enkel- of dubbeldiep (dubbelgraf) toegestaan.
c. In de vakken C3 en F2 zijn alleen kindergraven toegestaan.
d. In de vakken F1 zijn alleen particuliere urnengraven toegestaan.
e. De ruimte vóór het bouwwerk met kruisbeeld in vak A is bestemd als uitstrooiveld voor as.

Artikel 4
1. Voor de onder lid 1. in artikel 3. genoemde vakken gelden navolgende voorschriften voor de graftekens/grafmonumenten (incl. zerken/grafplaten). Zie hiervoor ook bijlage 2.
a. In de vakken A, B, C1/C2 en D1/D2 moeten de afmetingen van de graftekens blijven binnen de maximale maatvoeringen zoals die zijn aangegeven in figuur 1en figuur 4 in bijlage 2.
Voor familiegraven gelden de maximale maatvoeringen volgens figuur 2 in bijlage 2.
Tussen de graftekens/zerken moet aan weerszijden een open ruimte blijven ter breedte van 45 cm. Ingeval van noodzaak van maatwerk ter plaatse wordt de breedte van die open ruimte(n) bepaald door de beheerder.
b. In de vakken E en G moeten de graftekens een breedte hebben van 100 cm en een diepte (maximale afstand tussen voor- en achterzijde) van 200 cm met overige afmetingen volgens
figuur 1 in bijlage 2. Tussen de graftekens/zerken moet aan weerszijden een open ruimten blijven ter breedte van 45 cm.
c. In het vak C3 (kindergraven) en voor zover van toepassing in vak F2 (voor kindergraven) mogen de graftekens maximaal de afmetingen hebben zoals in figuur 3 (voor kindergraven) in bijlage 2 is aangegeven. Tussen de graftekens/zerken moet aan weerszijden een open ruimte blijven ter
breedte van 25 cm.
d. In de vakken F1 moet de afdekplaat van de urnengraven bestaan uit een vierkante plaat van zwarte granietsteen van 50 bij 50 cm met een dikte van 3 cm. Hier zijn geen grafbeplantingen toegestaan.
e. Voor vak K dienen op te richten graftekens vooraf goedkeuring door het bestuur. Daartoe dient minimaal twee maanden voor het oprichten een ontwerp ter goedkeuring aan het bestuur te worden aangeboden. Daaraan voorafgaand dient met het bestuur of de beheerder overleg plaats te vinden over de uitgangspunten of maatvoeringen voor zo’n ontwerp. De graftekens dienen te passen bij het karakter en de vormgeving van de reeds aanwezige graftekens in die vakken.
f. Met uitzondering van de vak F1 en vak K zijn in alle vakken grafbeplantingen toegestaan tot een hoogte van maximaal 75 cm. Grafbeplantingen mogen aan de voor- en achterzijde en aan weerszijden van het graf of het grafteken de maximale maatvoeringen volgens figuur 1 of figuur 2 (voor familiegraven) (bijlage 2), niet te buiten gaan.
g. In alle vakken mogen de funderingen van de graftekens de aangegeven maatvoeringen voor de graftekens niet te buiten gaan. Daarbij mogen funderingen niet boven aangrenzend maaiveld uitkomen en mogen die funderingen niet boven aanpalende maaiveldhoogte zichtbaar zijn.

Artikel 5
Afwijkingen van de in artikel 4 voorgeschreven maatvoeringen is alleen mogelijk na tijdig en gemotiveerd verzoek hiertoe en uitsluitend met voorafgaande schriftelijke instemming door het kerkbestuur. Afwijkingen kunnen hooguit bij uitzondering en alleen in zeer bijzondere omstandigheden worden toegestaan.

Artikel 6
In alle vakken moeten de zerken/graftekens worden vervaardigd uit weerbestendige natuursteen (hardsteen, graniet of wit marmer)Dit geldt niet als het edenkteken in de vorm van grafbeplanting wordt aangebracht. De zerk (grafplaat) moet bestaan uit één geheel met eventuele uitzondering voor de sokkel voor het opstaande deel van het gedenkteken. Op familiegraven mag de zerk uit twee delen bestaan. De zerk of het grafteken kan worden geplaatst op een afzonderlijke sokkel van dezelfde natuursteen, mits de verankering geschiedt met koperen doken of gelijkwaardige verankering

Artikel 7
Zerken en graftekens moeten worden geplaatst op een doelmatige fundering, een en ander ter beoordeling door het bestuur. Wanneer in een vak door het bestuur doorgaande funderingsstroken zijn aangebracht dient hier gebruik van te worden gemaakt.

Artikel 8
De graftekens/zerken, urnen en/of inscripties of tekens daarop, mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers, een en ander voor zover nodig ter beoordeling door de beheerder, en mogen uitsluitend betrekking hebben op, of verwijzen naar degene(n) die in het graf begraven ligt of waarvan de as in het graf ( of in een urnengraf) is bijgezet.

Artikel 9
Op de begraafplaats worden niet toegelaten:
grafbanden met ingestrooid grind of marmerslag;
ijzeren hekken;
palen met buizen of kettingen;
opgeschroefde inscriptieplaten of schilden;

Artikel 10
Het plaatsen van een firmanaam op zerken of graftekens is uitsluitend toegestaan in een maximaal formaat van 10 bij 5 cm en passende kleurstelling. Andere vermeldingen of reclame-uitingen zijn niet toegestaan.

Artikel 11
De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van het reglement van de begraafplaats en daarnaar te handelen.

Artikel 12
Voor het uitvoeren van werkzaamheden op de begraafplaats of het kerkhof met inbegrip voor de graven of de urnengraven, gelden navolgende regels:
1. Het delven en dichten van graven, het openen van een graf, het opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen geschieden uitsluitend door het personeel van de begraafplaats of, in opdracht van of met instemming van het bestuur, door derden.

2. Op het uitvoeren van werkzaamheden aan of op (urnen)graven zijn artikel 2a en 2b van deze Voorschriften onverkort van toepassing.

3. Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van de graftekens en/of grafbeplantingen elegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder.
4. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens afscheids-plechtigheden op de begraafplaats bij begrafenissen. De beheerder is gerechtigd te bepalen dat incidenteel of structureel het uitvoeren van werkzaamheden door beroepskrachten voor bepaalde uren of dagdelen in de week niet is toegestaan op de begraafplaats. In voorkomende gevallen stelt de beheerder betrokkenen of belanghebbenden hiervan dit tenminste 48 uur voorafgaand aan een dergelijke periode op de hoogte.
5. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen aan het einde van de werkdag meegenomen en/of afgevoerd te worden. Alleen met expliciete instemming van de beheerder kan volgens diens aanwijzingen hiervan worden afgeweken.

Artikel 13
Voor het plaatsen van zerken en graftekens en het bijzetten van urnen worden door het bestuur geen tarieven geheven.

Artikel 14
Voorafgaand aan het plaatsen van een zerk of grafteken of voorafgaand aan het bijzetten van een urn dient de rechthebbende - of namens de rechthebbende, de leverancier -, bij de beheerder de juiste

- ligging van een -
ligging van een graf schriftelijk op te vragen, met vermelding van de naam van de overledene, de datum van begraving, de naam van de rechthebbende en de naam van de leverancier.
De grafaanduiding zal door de beheerder schriftelijk of per e-mail aan de aanvrager worden medegedeeld.

Artikel 15
Een zerk of een grafteken dient ingeval van een bijzetting zo spoedig mogelijk na het overlijden doch uiterlijk 24 uur voor de bijzetting zodanig van het graf te worden verwijderd, dat het graf kan worden gedolven. Funderingsresten dienen zo nodig op aanwijzing van de beheerder eveneens te worden verwijderd. Aanwezige zerk of grafteken dient voor opslag van de begraafplaats te worden afgevoerd.
Het bestuur is gerechtigd (delen van) een grafteken en/of (delen van) fundamenten die na (tijdelijke) verwijdering op begraafplaats achter blijven, te verwijderen en te vernietigen op kosten van rechthebbende.
Overeenkomstig artikel 40 van het Reglement van de begraafplaats moet een opdracht tot het (terug)plaatsen van een grafteken, of tot het verwijderen van een grafteken voor een bijzetting en tot het herplaatsen daarvan na een bijzetting worden gegeven door de rechthebbende.

Artikel 16 (vervallen)

Artikel 17
Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is de begraafplaats toegankelijk op de vijf werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur.
Voor bezoekers is de begraafplaats toegankelijk op alle dagen in de week tussen zonsopgang en zonsondergang.

Artikel 18
Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven gedeelten van de beplanting of de groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te verwijderen. Bij vermeende hinder wordt contact opgenomen met de beheerder.

Artikel 19
Alleen de verharde wegen en paden, door de beheerder daartoe aangewezen, mogen worden bereden door vervoermiddelen van de ondernemers. De beheerder is bevoegd een vervoermiddel met een naar zijn oordeel te hoge wieldruk of te grote afmeting de toegang tot de begraafplaats te ontzeggen.

Artikel 20
De ondernemers die op verzoek of in opdracht van rechthebbende(n) werkzaamheden verrichten op de begraafplaats, zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaats.

Artikel 21
Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar oud te zijn en naar het oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de zomer. Gebruik van geluidsapparatuur is verboden.

Artikel 22
De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en transport. Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie door het personeel van de begraafplaats of de werknemers van de onderhoudsdienst. Een verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht tot de beheerder.

Artikel 23

Het bestuur kan uitsluitend aan rechthebbenden toestemming verlenen om graftekens en/of beplantingen op particuliere graven te laten aanbrengen. Deze moeten voldoen aan deze Voorschriften’.
Deze voorschriften worden op verzoek door de beheerder aan iedere belanghebbende verstrekt.

- 2. Graftekens mogen alleen -
2. Graftekens mogen alleen worden aangebracht op (urnen)graven waarin ook een overledene begraven ligt en/of waarin een asbus is bijgezet of (alleen in de vorm van afdekplaten) op urnengraven waarin één of twee asbussen zijn bijgezet en waarvoor in alle gevallen een grafrecht is verleend. Het bestuur kan hiervan afwijken in bijzondere situaties zoals bijv. voor het behoud van monumentale graftekens.
3. Op graftekens mogen uitsluitend namen, initialen, opschriften of aanduidingen anderszins, worden aangebracht, die betrekking hebben op de overledene(n) die in dat graf is/zijn begraven of waarvan de asbus met asresten in dat graf of in dat urnengraf is geplaatst alsmede op personen waarvoor dat graf is gereserveerd. Artikel 2b van deze Voorschriften is hierbij van toepassing.
Ingeval van een voornemen tot het doen of laten verwijderen van namen, initialen, symbolen of aanduidingen anderszins of het doen ruimen van een geheel grafteken, voert het kerkbestuur indien mogelijk vooraf overleg met rechthebbenden en stelt rechthebbenden eenmalig schriftelijk in de gelegenheid zelf een en ander in overeenstemming te brengen met het vereiste binnen een daarbij door het kerkbestuur te stellen termijn. Grafbeplantingen worden in deze gelijk gesteld met graftekens.

Artikel 24
Bijzondere bepalingen voor het kerkhof aan de Grensweg
a. Op het kerkhof aan de Grensweg bij de parochiekerk (vak K) kunnen geen nieuwe begravingen meer plaats vinden en kunnen ook geen asbussen meer begraven of bijgezet worden.
Een uitzondering geldt voor het deel van vak K aan de noordzijde van de kerk voor nieuwe graven of bijzettingen van asbussen van overleden pastoors die tot aan hun overlijden in de parochie hebben gediend.
b. Het bestuur heeft in afwijking van artikel 23, lid 2 van deze Voorschriften, de bevoegdheid om in vak K eventueel gedenktekens te plaatsen zonder aanwezigheid van een graf bij zo’n gedenkteken. Dergelijke gedenktekens zijn alleen toegestaan indien en voor zover die de monumentale of cultuurhistorische waarde van het kerkhof bij de kerk versterken.

Bijlagen:

Bijlage 1: Overzicht vakindeling op de begraafplaats aan de Heijenratherweg en het kerkhof aan de Grensweg te Slenaken;
Bijlage 2: Voorgeschreven maatvoeringen voor graftekens/grafmonumenten .

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Kerkbestuur van de R.K. Parochie van de H. Remigius te Slenaken op 11 maart 2013 en van kracht met ingang van 1 april 2013.

R.K. Parochie van de H. Remigius te Slenaken.

Voorschriften voor het toelaten van graven, graftekens en grafbeplantingen op de begraafplaats aan de Heijenratherweg en het kerkhof aan de Grensweg bij de R.K. parochiekerk van de H. Remigius te Slenaken (maart 2013).

Bijlage 1: Vakken-indeling van de begraafplaats en het kerkhof.

R.K. Parochie van de H. Remigius te Slenaken.

Voorschriften voor het toelaten van graven, graftekens en grafbeplantingen op de begraafplaats aan de Heijenratherweg en het kerkhof aan de Grensweg bij de R.K. parochiekerk van de H. Remigius te Slenaken (maart 2013).

Bijlage 2: Voorgeschreven maatvoeringen voor graftekens / grafmonumenten

Voor urnenbewaarplaats: Figuren niet op schaal Vierkante afdekplaat van zwarte graniet met
afmetingen van 50 x 50 cm en dikte van 3 cm.

 

 

Regelment begraafplaats (downloaden)

pdf download 

A-Voorschriften-2013-Bijlagen1-2

pdf download