Wat te doen bij overlijden/huwelijk/doop


“ Let op:  Alleen aangepaste uitvaarten gedurende de coronavirus-crisis
Vanwege de richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen kunnen gedurende de coronavirus-crisis alleen aangepaste uitvaarten plaats vinden. Dat is alleen in besloten kring en met maximaal 60 bezoekers (incl. familieleden).
De uitvaarten worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen. Ook gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.

Ook HUWELIJKSVIERINGEN en DOOPPLECHTIGHEDEN moeten in de coronavirus-periode zo sober en klein mogelijk gehouden worden, in besloten kring met maximaal 60 aanwezigen waarbij eveneens strikte maatregelen gelden voor afstand, gezondheid en hygiëne.

Zie voor de verdere speciale regels de ‘ Leidraad voor EMS-parochies voor aangepaste uitvaarten in de coronavirus-periode.’ Klik hiervoor op:
LEES MEER.


Dopen

Wij kennen in onze parochie geen vaste dagen waarop wel of niet gedoopt kan worden, in principe en in onderling overleg kan dat dus op elke gewenste datum. Ook kennen wij geen maandelijkse doopdatum waarbij meerdere kinderen in één en dezelfde viering gedoopt worden, maar wordt elk kind individueel gedoopt. In de regel wordt een doopsel twee maanden tevoren vastgelegd en vindt er van tevoren een doopgesprek plaats met de pastoor. Daarbij wordt gezamenlijk stil gestaan bij de keuze van het H.Doopsel en wordt tevens de Liturgie van het H.Doopsel doorgenomen. Indien gewenst kunnen ouders een eigen doopboekje maken, ook beschikt de parochie over doopboekjes voor ouders, die deze keuze niet maken. Een groeiend aantal ouders kiest overigens voor een “spontane” doopviering, waarbij geen boekjes worden gebruikt en waarbij enkel de sprekers over de voor te lezen teksten beschikken. Als herinnering aan het H.Doopsel ontvangt elke dopeling een individueel en handbeschilderd doopsterretje, waarop naam en doopdatum, dat gedurende het hele jaar aan een bord bij de doopkapel komt te hangen. In het weekend van Driekoningen worden deze sterretjes uitgereikt aan de doopfamilies van het afgelopen jaar.

Trouwen
De meeste bruidsparen leggen hun Trouwmis tijdig vast, soms zelfs een jaar van tevoren. Ter voorbereiding vinden er twee trouwgesprekken plaats met de pastoor. Mensen die niet in Mechelen, Epen of Slenaken zijn gedoopt nemen in de regel bij het eerste trouwgesprek een doopbewijs mee, dat verkrijgbaar is in de eigen doopparochie. Ook wordt er meestal een week van tevoren een half uurtje in de kerk geoefend, ten bate van een goed verloop van de viering. Er bestaat de mogelijkheid tot het maken van een eigen Misboekje en is er ruimte voor een eigen muzikale invulling van de viering, uiteraard in goed overleg met de pastoor.

Uitvaarten
Uiteraard is de pastoor de eerst aangewezen contactpersoon bij uitvaarten. In de regel wordt eerst in onderling overleg de datum van de Uitvaart vastgelegd, de vaste aanvangstijd van de H.Mis is bij ons om 10h30. De voorbereiding van de Uitvaart vindt uiteraard plaats tijdens een persoonlijk gesprek met de pastoor, die de familie tevens een blaadje van de parochie overhandigt, waarop alle nadere info en benodigde contactgegevens staan vermeld. Indien gewenst kan de pastoor ook behulpzaam zijn bij het opstellen van het bidprentje, waarop tevens de datum van de Zeswekendienst wordt vermeld. In de regel vindt op de vooravond van de Uitvaart een Avondwake plaats, een gebedsdienst die met name ook bedoeld is voor hen, die tijdens de Uitvaart niet aanwezig kunnen zijn en die door onze Avondwakegroep wordt voorbereid en verzorgd. De opbrengst van de kollekte van de offergang tijdens de Uitvaart wordt besteed aan H.Missen voor de dierbare overledene. Na de Uitvaart ontvangt de familie hiervan een overzicht, waarna zij zelf de mogelijkheid heeft de data hiervan vast te leggen. Deze data kunnen worden gespreid over een periode van drie jaar.