Wat te doen bij (Slenaken)


“ Let op:  Alleen aangepaste uitvaarten gedurende de coronavirus-crisis

Vanwege de richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen kunnen gedurende de coronavirus-crisis alleen aangepaste uitvaarten plaats vinden. Dat is alleen in besloten kring en met maximaal 30 bezoekers (incl. familieleden).
De uitvaarten worden zo sober en klein mogelijk gehouden met zo min mogelijk aanwezigen. Ook gelden alle strikte maatregelen voor afstand, gezondheid en hygiëne.

Ook HUWELIJKSVIERINGEN en DOOPPLECHTIGHEDEN moeten in de coronavirus-periode zo sober en klein mogelijk gehouden worden, in besloten kring met maximaal 29 aanwezigen waarbij eveneens strikte maatregelen gelden voor afstand, gezondheid en hygiëne.

Zie voor de verdere speciale regels de ‘ Leidraad voor EMS-parochies voor aangepaste uitvaarten in de coronavirus-periode.’ Klik hiervoor op:
LEES MEER...

WAT TE DOEN BIJ HET REGELEN VAN EEN BEGRAFENIS
Neem direct contact op met Pastoor-deken P. Bronneberg  
Pastoor P. Bronneberg
tel. 043-4501226      
email: p.bronneberg@ziggo.nl  
Tijd avondwaken (indien gewenst) en uitvaart vaststellen 
Tekst gedachtenisprentje opstellen   
Vaststellen zes-wekendienst    
Kerkelijk zangkoor tijdens uitvaartdienst en/of avondwake  
 Voor het opluisteren van een uitvaartdienst of het ten gehore brengen van muziek daarin, zo spoedig mogelijk contact opnemen met Dhr. F.Kool: tel. 4573347
Hiervoor is geen eigen kerkkoor beschikbaar. De invulling wordt geregeld in overleg met de familie/nabestaanden.
Kosten: afhankelijk van de wijze van invulling en voor rekening van familie/nabestaanden.
Voor gezangen/muziek tijdens de  avondwake eveneens direct contact opnemen met
dhr. F. Kool: ( tel. 043-4573347)
.Dit kan eventueel met medewerking van het eigen kerkelijk zangkoor. Kosten daarvan: € 25,--/€ 50,-- . Bij andere wijze van invulling, afhankelijk van die wijze van invulling en ook voor eigen rekening van familie/nabestaanden.
AVONDWAKEGROEP:          
Gesprek over doel en inhoud avondwake  
Mvr. Hettie Brouwers-Notermans (tel. 0657342754 / 043-4572620)  neemt desgewenst
contact met de familie op na bericht van pastoor-deken P. Bronneberg
 
KERKHOFBEHEERDER: Dhr. F.Kool   Dorpsstraat 25 Slenaken
        Tel. 043-4573347    
      b.g.g.  Dhr. H.v.Empel  Kerkdelstraat 6 Slenaken
        Tel.  043-4573557 of 0621211529
Bij een nieuw graf:          
De kerkhofbeheerder wijst de plek aan voor het nieuwe graf, al of niet na 
overleg met de familie, ingeval van bijzondere omstandigheden.  

De kerkhofbheerder of het kerkbestuur geeft opdracht voor rekening van nabestaanden voor het delven van het graf. 

Bij een bestaand graf:  

De familie geeft zelf  opdracht aan steenhouwer om gedenkteken, indien nodig geheel met fundering (volgens overleg met grafdelver) te verwijderen.
Afspraak maken met beheerder over tijdstip van verwijdering    
Beheerder ziet mede toe op delving van graf    
Beheerder ziet toe of maatvoering nieuw monument klopt  
Beheerder beslist bij delven van een graf, waar men op stoffelijke resten stuit,
hoe de werkzaamheden verder worden voortgezet.    
               
Begrafenisonderneming bezorgt het certificaat "verlof tot begraving" bij 
Dhr. F.Kool   Dorpsstraat 25  Slenaken      
               
VESTGING GRAFRECHT EN VOORSCHRIFTEN:    
Voor het vestigen van een graf/grafrecht wordt een grafacte opgemaakt. 
Voor graven op het kerkhof zijn van toepassing het Reglement voor kerkhof en 
Voorschriften graven (incl. voorgeschreven maatvoering van een graf).
Deze worden als bijlagen bij de op te maken grafacte gevoegd.  
               
ZAKELIJKE ASPECTEN:        
Nota's betreffende de kosten van de uitvaartdienst en/of avondwakekerkdienst, 
worden aan de familie of uitvaartonderneming ter betaling aangeboden.

Collectegelden: na de zeswekendienst neemt Dhr. F.Kool  contact op met de familie over de planning voor het lezen van H.Missen.    

Het geld voor Heilige missen blijft maximaal 3 jaar beschikbaar.  

               
TARIEVEN:  2021          
Uitvaartdienst:            €       350,00
* Bij deelname aan de jaarlijkse gezinsbijdrage worden voor een begrafenismis
de bijdragen uit de vijf voorgaande jaren verrekend    
Avondwake            €         50,00
               
GRAFRECHTEN           
  Enkel graf      1ste 20 jaar  €       400,00
  Volgende 10 jaren          €       200,00
  Bestaand dubbelbreed graf verlenging van 10 jaar    €       400.00
  Enkelgraf dubbeldiep 2 overledene met verrekening gevestigde grafrechten 20 jaar    €       600.00
GRAFRECHTEN KINDERGRAF   
    0 tot 1 jaar gratis 
  1 t/m 12 jaar          €       200,00  
  1ste 10 jaar          €       100,00  
  20 jaar            €       200,00  
  voorschot VERWIJDERINGSBIJDRAGE gedenkteken en funderingen  
  Vanaf 1 januari 2015 wordt er per graf 1-malig verwijderingkosten berekend voor urnengraf N.V.T.   €       150,00  
KOSTEN URNEN GRAF            
  1ste 20 jaar          €       450,00  
  verlenging 10 jaar          €       175,00
  verlenging 20 jaar          €       350,00  
                 
  Bijzetting 2e Urn in bestaand Urnengraf met verrekening gevestigde grafrechten   20 jaar  €       525,00  
  verlenging 10 jaar          €       275,00  
  verlenging 20 jaar          €       350,00  
                 
KOSTEN BIJZETTING URN IN EEN NORMAAL GRAF    
  1ste 20 jaarvoor totale looptijd grafrechten bestaand graf (eenmalig)   €       450,00  
                 
diverse kosten:              
  Graf delven:  kosten zijn voor rekening familie overledene    
                 
GESTICHTE JAARDIENST       10 jaar  20 jaar 
  Zaterdagavond of Zondagmorgen    € 180,00     € 360,00