Wat te doen bij een overlijden, huwelijk of doop (Slenaken)


Voor een DOOP of een HUWELIJK dient u zo tijdig mogelijk contact op te nemen met kapelaan Marthoma,  bij voorkeur via telefoon of app 06 38 43 28 23 of eventueel email: kapelaanmarthoma@gmail.com . U kunt dan direct een afspraak maken of eventueel  direct informatie inwinnen over hoe de voorbereiding of het inplannen van een datum in zijn werk gaat.
De voorbereidingen voor een doop vinden zoveel mogelijk samen met andere doopouders plaats.
Tarief 2022: Voor een doop geldt in principe een vrijwillige bijdrage (richtlijn van minimaal € 50,--).

Voor een huwelijksinzegening met H. Mis geldt het tarief van 350 euro ( exclusief muzikale omlijsting).
WAT TE DOEN BIJ HET REGELEN VAN EEN BEGRAFENIS
Zeker bij een OVERLIJDEN dient u zo spoedig mogelijk direct contact op te nemen met kapelaan Marthoma, tel. /app:  06 38 43 28 23 .
U kunt dan een afspraak maken om alles verder te regelen. Kapelaan Marthoma zal voor zover nodig ook andere betrokkenen in en eventueel buiten de parochie, informeren.

Aandachtspunten voor eerste afspraken:

Datum en tijd van eventuele avondwake (indien gewenst) en uitvaart vaststellen 
Tekst gedachtenisprentje opstellen
Vaststellen datum van zes-wekendienst 
Zo nodig het regelen van een afspraak met de grafdelver via de kerkhofbeheerder
en het contact opnemen met de uitvaartondernemer.

Voor uitvaarten gelden geen beperkingen meer voor de maximaal toe te laten aantallen mensen die een uitvaart willen bijwonen.

Kerkelijk zangkoor tijdens uitvaartdienst en/of avondwake
Voor het opluisteren van een uitvaartdienst of het ten gehore brengen van muziek daarin, zo spoedig mogelijk contact opnemen met Dhr. F.Kool: tel. 4573347
Hiervoor is geen eigen kerkkoor beschikbaar. De invulling wordt geregeld in overleg met de familie/nabestaanden.
Kosten: afhankelijk van de wijze van invulling en voor rekening van familie/nabestaanden.
Voor gezangen/muziek tijdens de  avondwake eveneens direct contact opnemen met
dhr. F. Kool: ( tel. 043-4573347)
.Dit kan eventueel met medewerking van het eigen kerkelijk zangkoor. Kosten daarvan: € 25,--/€ 50,-- . Bij andere wijze van invulling, afhankelijk van die wijze van invulling en ook voor eigen rekening van familie/nabestaanden.
AVONDWAKEGROEP:
Gesprek over doel en inhoud van de avondwake (indien gewenst).
Mvr. Hettie Brouwers-Notermans (tel. 0657342754 / 043-4572620)  neemt desgewenst
contact met de familie op na bericht van kapelaan Marthoma.
KERKHOFBEHEERDER: Dhr. F.Kool   Dorpsstraat 25 Slenaken
Tel. 043-4573347
b.g.g.  Dhr. H.v.Empel  Kerkdelstraat 6 Slenaken
Tel.  043-4573557 of 0621211529
Bij een nieuw graf:
De kerkhofbeheerder wijst de plek aan voor het nieuwe graf, al of niet na 
overleg met de familie, ingeval van bijzondere omstandigheden.

De kerkhofbheerder of het kerkbestuur geeft opdracht voor rekening van nabestaanden voor het delven van het graf. 

Bij een bestaand graf:  

De familie geeft zelf  opdracht aan steenhouwer om gedenkteken, indien nodig geheel met fundering (volgens overleg met grafdelver) te verwijderen.
Afspraak maken met beheerder over tijdstip van verwijdering
Beheerder ziet mede toe op delving van graf  
Beheerder ziet toe of maatvoering nieuw monument klopt
Beheerder beslist bij delven van een graf, waar men op stoffelijke resten stuit,
hoe de werkzaamheden verder worden voortgezet.
Begrafenisonderneming bezorgt het certificaat "verlof tot begraving" bij 
Dhr. F.Kool   Dorpsstraat 25  Slenaken
VESTGING GRAFRECHT EN VOORSCHRIFTEN:
Voor het vestigen van een graf/grafrecht wordt een grafacte opgemaakt. 
Voor graven op het kerkhof zijn van toepassing het Reglement voor kerkhof en 
Voorschriften graven (incl. voorgeschreven maatvoering van een graf).
Deze worden als bijlagen bij de op te maken grafacte gevoegd.
ZAKELIJKE ASPECTEN:
Nota's betreffende de kosten van de uitvaartdienst en/of avondwakekerkdienst, 
worden aan de familie of uitvaartonderneming ter betaling aangeboden.

Collectegelden: na de zeswekendienst neemt Dhr. F.Kool  contact op met de familie over de planning voor het lezen van H.Missen.    

Het geld voor Heilige missen blijft maximaal 3 jaar beschikbaar.  

TARIEVEN:  2022
Uitvaartdienst:  €       350,00
* Bij deelname aan de jaarlijkse gezinsbijdrage worden voor een begrafenismis
de bijdragen uit de vijf voorgaande jaren verrekend
Avondwake  €         50,00
GRAFRECHTEN 
Enkel graf  1ste 20 jaar  €       440,00
Volgende 10 jaren  €       220,00
Bestaand dubbelbreed graf verlenging van 10 jaar  €       440.00
Enkelgraf dubbeldiep 2 overledene met verrekening gevestigde grafrechten 20 jaar  €       660.00
GRAFRECHTEN KINDERGRAF 
0 tot 1 jaar gratis 
1 t/m 12 jaar  €       220,00
1ste 10 jaar  €       110,00
20 jaar  €       200,00
voorschot VERWIJDERINGSBIJDRAGE gedenkteken en funderingen
Vanaf 1 januari 2015 wordt er per graf 1-malig verwijderingkosten berekend voor urnengraf N.V.T. €       150,00
KOSTEN URNEN GRAF
1ste 20 jaar  €       495,00
verlenging 10 jaar  €       210,00
verlenging 20 jaar  €       420,00
Bijzetting 2e Urn in bestaand Urnengraf met verrekening gevestigde grafrechten 20 jaar  €       630,00
verlenging 10 jaar  €       310,00
verlenging 20 jaar  €       600,00
KOSTEN BIJZETTING URN IN EEN NORMAAL GRAF
1ste 20 jaarvoor totale looptijd grafrechten bestaand graf (eenmalig) €       495,00
diverse kosten:
Graf delven:  kosten zijn voor rekening familie overledene
GESTICHTE JAARDIENST   10 jaar  20 jaar 
Zaterdagavond of Zondagmorgen  € 200,00     € 400,00