Nieuws artikelen EMS

Een Kerkbestuur in de Parochies EMS

Tijdens een sfeervolle plechtigheid en onder grote belangstelling heeft onze nieuwe deken Paul Bronneberg afgelopen zaterdag 16 september jl het nieuwe kerkbestuur in onze parochiefederatie Epen, Mechelen en Slenaken beëdigd. Naast mij als voorzitter bestaat ons nieuwe kerkbestuur uit zes leden, telkens twee van iedere parochie. Ook de taken van vicevoorzitter, penningmeester en secretaris zijn gelijkmatig over de drie parochies verdeeld. Vicevoorzitter is Gerjo Pecher-Dimmedal (Epen), penningmeester Anita Klinkenberg-Eijdems (Mechelen) en secretaris Guil Lemmerlijn (Slenaken). 


De overige leden zijn: Huub Colen (Mechelen), Kathy Fischer (Slenaken) en Roberto Habets (Epen). En ofschoon sommige mensen onder het juk van de politieke correct-heid niet langer over de verdeling tussen dames en heren durven spreken, zij fijntjes opgemerkt, dat beide groepen in ons bestuur evenredig verdeeld zijn. 

Voor alle duidelijkheid: ook binnen de nieuwe parochiefederatie-EMS blijven de drie parochies formeel en juridisch gezien, ieder zelfstandig. De drie parochies hebben daarbij wel allen hetzelfde, gezamenlijke kerkbestuur.

Naast het kerkbestuur zal er in iedere parochie ook een parochieraad van start gaan, die onder de verantwoordelijkheid van het kerkbestuur zorg zal dragen voor de plaat-selijke en pastorale aangelegenheden. Vanuit het kerkbestuur zullen pastoor en ten-minste één lid van het kerkbestuur in iedere parochieraad van de drie parochies zitting nemen. Verder hebben inde drie parochies ook de meeste scheidende leden van de oude kerkbesturen zich bereid verklaard, in de eigen parochieraad verder te willen gaan. Gelukkig hebben zich ook een aantal nieuwe vrijwilligers hiervoor aangemeld.  

De vorming van één kerkbestuur voor onze parochies staat natuurlijk niet op zichzelf: overal in ons bisdom wordt immers tot samenwerking opgeroepen en gestimuleerd. En toch zal de toekomst niet alleen afhangen van nieuwe en andere structuren, maar veel meer van actieve betrokkenheid en levendig geloof, die toch het fundament zijn van iedere geloofsgemeenschap. 

Tenslotte is een dankwoord op zijn plaats aan de leden van de oude kerkbesturen, die in de afgelopen jaren heel wat uurtjes van hun vrije tijd aan de gemeenschap geschonken hebben en wensen wij het nieuwe kerkbestuur en de parochieraden veel wijsheid en optimisme toe om metterdaad haar steentje bij te dragen aan de Kerk van morgen.

Op de afzonderlijke pagina’s van de parochies op deze website, vindt u concretere informatie over het kerkbestuur en de contactpersoon voor de parochieraad in iedere parochie.uw pastoor Rick van den Berg

imageimageimage