De engel des Heren 19/4/2020

De engel des Heren

De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.

En Zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.

Wees gegroet, Maria …

Zie de dienstmaagd des Heren.

Mij geschiede naar Uw woord.

Wees gegroet, Maria …

En het Woord is vlees geworden.

En het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet, Maria …

Bid voor ons, heilige Moeder van God.

Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.

Laat ons bidden:

Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, Uw Zoon, leren kennen;

wij bidden U: stort Uw genade in onze harten, opdat wij door Zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis.

Door dezelfde Christus, onze Heer.

Amen