Sacramentsdag (14/6/2020)

Sacramentsdag oftewel Hoogfeest van het Allerheiligste Sacrament

De donderdag volgend op het hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid (de zondag na Pinksteren) viert de Kerk het hoogfeest van het Heilig Lichaam en Bloed van de Heer.

Sacramentsdag is het rooms-katholieke hoogfeest dat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal stelt.

Vanaf het begin van de dertiende eeuw kwam het sacrament van de eucharistie steeds centraler te staan in de godsdienstige beleving van de westerse christenheid. Deze vroomheid was gestoeld op twee pijlers: een dogmatische en een mystieke.

De eerste pijler betreft de kerkelijke leer over de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in het sacrament, meer bepaald de uitleg van de woorden 'hoc est corpus meum' (‘dit is mijn lichaam’) die de priester bij de consecratie in de mis uitspreekt over het brood, de hostie.

Volgens het dogma uit 1215, ingesteld bij het Concilie van Lateranen, verandert op dat moment de hostie in het lichaam van Christus en verandert, na het uitspreken van gelijkaardige woorden, ook de miswijn in het bloed van Christus.

De tweede pijler betreft het streven c.q. het verlangen om zich op innerlijke of mystieke wijze met Christus te verenigen. Het sacrament van de eucharistie, waarin gelovigen Christus immers aanwezig achten, wordt gecombineerd met het verlangen om zich op mystieke wijze met Christus te verenigen.

Diezelfde dertiende eeuw is ook de tijd van de vele eucharistische wonderen, processies en visioenen.

Vooral bekend zijn de visioenen van de heilige Juliana van Luik, die wezenlijk hebben bijgedragen tot de instelling van Sacramentsdag, te beginnen in Luik en later in heel de Wereldkerk.

Mozaïk met de afbeelding van de Heilige Juliana van Luik

Sacramentsprocessie

In de katholieke traditie is de belangrijkste processie de sacramentsprocessie die gehouden wordt op, of rond. sacramentsdag. Hierbij wordt het Allerheiligste Sacrament in een monstrans door de priester plechtig rondgedragen door de straten. De monstrans met het Heilig Sacrament wordt vaak onderweg op een rustaltaar geplaatst voor aanbidding. Helaas gaan dit jaar uit voorzorg alle processies niet door.

Gebed

Heer,

Keer op keer laat Gij U zien in het gebroken brood en de gedeelde wijn.

Heel dicht bent U zo bij ons, heel voelbaar.

U leidt ons steeds door moeilijke tijden.

Ook vandaag leven wij in een woestijn van eenzaamheid, onrust en onmacht.

Ook door deze moeilijke tijden zult U ons leiden.

Blijf ons nabij met Uw sterke hand en krachtige Geest

en leid ons liefdevol langs al de wegen die wij bewandelen.

Gij, onze Heer, die leeft in de eeuwen der eeuwen.

Amen.